Bezpečnostní list – vypracování, revize

Proč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?Oznamování složení nebezpečných směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí konzultační služby pro oblast chemické legislativy, správu bezpečnostních listů a další služby.

Bezpečnostní listy – vypracování a revize bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo odhad dopadů chemické legislativy na výrobu, dovoz, výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Bezpečnostní list – příprava, překlad a kontrola

Co je to bezpečnostní list?

Bezpečnostní list je základní dokument používaný ke sdělování rizik spojených s látkou nebo směsí. To je důležité zejména z hlediska udržování bezpečnosti zaměstnanců, předcházení nehod a ochrany životního prostředí.

Proč je bezpečnostní list (BL) potřebný:

BL obsahuje informace o vlastnostech látky nebo směsi, souvisejících rizicích a pokynech pro manipulaci a skladování, likvidaci a přepravu, jakož i informace o první pomoci, požárních postupech a opatřeních pro kontrolu expozice.

BL obsahuje údaje nezbytné pro bezpečné nakládání s látkou nebo směsí pro všechny uživatele látek, směsí nebo předmětů. Zaměstnavatel s jejich pomocí může zjistit, zda se na jeho pracovišti vyskytují nebezpečné látky nebo směsi.  Zároveň může posoudit zdravotní a bezpečnostní rizika pracovníků vyplývající z používání látek a směsí.

Bezpečnostní list má specifickou formu. Každý uživatel nebezpečných látek a směsí proto ví, jaké informace má v jednotlivých oddílech hledat.

Formát a obsah bezpečnostních listů je stanoven v nařízení REACH.

Tento dokument by měl být vypracován odborně způsobilou osobou.

Poskytování bezpečnostních listů

Požadavky nařízení REACH týkající se poskytování bezpečnostních listů se vztahují na každý stupeň dodavatelského řetězce. Všichni účastníci ve směru dodavatelského řetězce musí poskytovat bezpečnostní listy.

Tato povinnost se nevztahuje pouze na poslední článek dodavatelského řetězce.

Je třeba poznamenat, že poskytovatel musí vždy zadat kontaktní údaje v části 1.3, a to i v případě, že list od svého poskytovatele používá bez jakýchkoliv změn jejího obsahu.

Pro jaké produkty se vyhotovuje bezpečnostní list

BL musí být dodán příjemcům produktu v případě:

  • látka nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení CLP;
  • látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v souladu s kritérii uvedenými v příloze XIII nařízení REACH,
  • látka je z jakýchkoli jiných důvodů zařazena na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, které podléhají povolení, podle čl. 59 odst. 1 nařízení REACH.

Existují výjimky, kdy BL není vyžadován, a také situace, kdy není třeba vyhotovovat BL, ale požadované údaje by měly být příjemci poskytnuty.

Kdy a jak poskytnout bezpečnostní listy

Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě nejpozději v den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána na trh.

V praxi jej lze zaslat poštou, doručit e-mailem nebo přiložit k obalu zboží.

DŮLEŽITÉ! Umístění bezpečnostního listu na webovou stránku nebo zaslání odkazu na webovou stránku není dle pokyny ECHA chápáno jako přímé doručení dokumentu zákazníkovi.

List se nemusí posílat při každé dodávce zboží, stačí poskytnout jednorázově pro každého příjemce při první dodávce zboží.

V případě aktualizace bezpečnostního listu se aktuální dokument poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě všem předchozím příjemcům, kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích dvanácti měsíců.

Jazyk použitý v bezpečnostním listu

V souladu s článkem 31 nařízení REACH: Nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uvedena na trh.

Pokud je tedy v dané zemi více než jeden úřední jazyk, může tak být potřeba poskytnout dokument v několika jazycích.

Pokud je k bezpečnostnímu listu připojen scénář expozice, vztahují se na něj stejné jazykové požadavky, jako na bezpečnostní list.

Aktualizace bezpečnostních listů

Dodavatelé bezpečnostní list neprodleně aktualizují:

  • jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
  • po udělení nebo zamítnutí povolení;
  • po uložení omezení.

Nové informace by měly být opatřeny datem a označeny jako „Revize: (datum)“.

Nejnovější změny předpisů 2023 o bezpečnostních listech

Pamatujte! V roce 2020 vyšla nová forma BL! Všechny stávající bezpečnostní listy musely být aktualizovány nejpozději do konce roku 2022.

Další povinnosti související s BL

  • V souladu s článkem 36 nařízení REACH: Každý výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor shromažďuje a uchovává veškeré informace, které vyžaduje pro plnění svých povinností podle tohoto nařízení, po dobu nejméně deseti let poté, co látku nebo směs naposledy vyrobil, dovezl, dodal nebo použil.

Formát bezpečnostního listu

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

3.2 Směsi

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3 Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2 Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemická stabilita

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5 Neslučitelné materiály

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

11.2 Informace o další nebezpečnosti

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

12.7 Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN nebo ID číslo

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Pokud nevíte, kde začít se správným nakládáním s chemikáliemi, prosím kontaktujte nás, nebo začněte s auditem (https://ekotox.cz/reach-clp-audit/) identifikujícím vaši pozici v dodavatelském řetězci.
Abyste pochopili jednotlivé povinnosti vyplývající z chemických předpisů, zveme vás na samostatná školení, jakož i krátké webináře (https://trainingeu.eu/cs/)

Kontaktní formulář


Bezpečnostní listy
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?
Oznamování složení nebezpečných směsí