Bezpečnostní list

Bezpečnostní list (SDS; MSDS)

Bezpečnostní list – Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty nebo podnikání…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy jsou nedílnou součástí systému podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a současně zohledňují pravidla pro bezpečnostní listy stanovená Globálním harmonizovaným systémem (GHS) a zahrnují další prvky GHS do právních předpisů EU, které byly zavedeny nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP) prostřednictvím změn přílohy II nařízení REACH.

Bezpečnostní list se poskytuje pro látky a směsi v těchto případech:

  • látka nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení CLP nebo
  • látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v souladu s kritérii uvedenými v příloze XIII nařízení REACH nebo
  • látka je z jakýchkoli jiných důvodů zahrnuta do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, které podléhají povolení, podle čl. 59 odst. 1 nařízení REACH.

POZOR!

Formát bezpečnostního listu je předepsán přílohou II nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH). Tato příloha byla naposledy změněna 1.6.2015 nařízením Komise č. 830/2015/EU a bezpečnostní listy vydané před 1.6.2015 musí být v souladu s tímto nařízením do dne 31.5.2017.

Termín 1. června 2017 je proto důležitým datem pro kontrolu a případnou revizi Vašich bezpečnostních listů.

Dalším důvodem pro revizi stávajících BL je novela nařízení CLP – Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016 (8 ATP), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, a které mimo jiné mění znění některých standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět). Toto nařízení již vstoupilo v platnost a je nutné je použít nejpozději od 1.2.2018.

Od 1.3.2018 je v platnosti i další novela CLP – Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016 (9 ATP), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, a kterým se mění/aktualizuje harmonizovaná klasifikace 38 látek.

ATP 10 – Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, vstupuje v platnost 1. prosince 2018. Přináší změny v textu přílohy VI nařízení CLP jako i změny harmonizované klasifikace několika desítek látek. Významnou změnou, kterou toto ATP přináší je zavedení odhadů akutní toxicity látek (ATE) v seznamu harmonizované klasifikace pro účely výpočtu klasifikace akutní toxicity směsí.


Bezpečnostní list
Bezpečnostní list – definice
Obsah BL
Formát BL
Jazyk použitý v BL
Odpovědnost za obsah BL
Proč je BL potřebný?
Revize BL