Bezpečnostní list

BL – definiceObsah bezpečnostního listuFormát BLJazyk použitý v BLOdpovědnost za obsah BLProč je BL potřebný?Revize BLPro které látky nebo směsi?

Bezpečnostní list – Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy (BL) obsahují informace o vlastnostech látky nebo směsi, její nebezpečnost a pokyny pro manipulaci, likvidaci a přepravu a zároveň opatření pro první pomoc, protipožární opatření a opatření kontroly expozice.

Formát a obsah bezpečnostního listu jsou uvedeny v nařízení REACH. Bezpečnostní list by se měl poskytnout následným uživatelům pro:

  • látku nebo směs, která je klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení CLP;
  • látku, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB);
  • látku, která se nachází na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV.

Bezpečnostní last se poskytuje zdarma ve státním jazyce členského státu EU, ve kterém se látka nebo směs uvádí na trh.

Následní uživatelé mají též povinnost, mimo jiné, dodržovat požadavky uvedené v bezpečnostních listech a scénářích expozice.

Bezpečnostní list

V bezpečnostním listu musí být odkaz na nouzovou informační službu. V České republice je to Toxikologické informační středisko.

Bezpečnostní list je třeba poskytnout, jestliže:

  • je látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná,
  • je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) nebo
  • je zahrnuta na seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení podle nařízení REACH z jiných než výše uvedených důvodů.

Bezpečnostní list je na požádání také třeba poskytnout u směsí, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, ale které obsahují stanovené koncentrace určitých nebezpečných látek.
Není-li bezpečnostní list požadován, ale poskytuje se dobrovolně, nevztahují se na něj podle nařízení REACH žádné zvláštní povinnosti.
Pokud dodavatel bezpečnostní list aktualizuje, musí všem příjemcům, jimž byla v předcházejících 12 měsících směs nebo látka dodána, poskytnout tuto aktualizovanou verzi.
Obsah jednotlivých oddílů bezpečnostního listu je stanoven právním předpisem v podobě přílohy II k nařízení REACH.

Bezpečnostní list – formát

je předepsán přílohou II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Tato příloha byla naposledy změněna 1.6.2015 nařízením Komise (EU) 2015/830 a bezpečnostní listy vydané před 1.6.2015 musí být v souladu tímto nařízením do 31.5.2017.

Bezpečnostní list – obsah oddílů

je předepsán v právním textu přílohy II k nařízení REACH a dalšími příslušnými pokyny, které vydává Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

Pokud dodavatel aktualizuje bezpečnostní list, musí poskytnout aktualizované verze všem příjemcům, kterým byla látka nebo směs dodána v průběhu předcházejících 12 měsíců.

Podmínky, na základě kterých se BL musí aktualizovat a opětovně vydat, jsou uvedeny v článku 31 ods. 9 nařízení REACH:

Dodavatelé bezpečnostní list neprodleně aktualizují:

  • jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
  • po udělení nebo zamítnutí povolení;
  • po uložení omezení.

Jakákoliv aktualizace po registraci musí obsahovat registrační číslo.

Dalším důvodem pro revizi stávajících bezpečnostních listů je novela nařízení CLP – Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016 (8 ATP), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, a které mimo jiné mění znění některých standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět). Toto nařízení již vstoupilo v platnost a je nutné je použít nejpozději od 1.2.2018.

Od 1.3.2018 je v platnosti i další novela CLP – Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016 (9 ATP), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, a kterým se mění/aktualizuje harmonizovaná klasifikace 38 látek.

ATP 10

– Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, vstupuje v platnost   1. prosince 2018. Přináší změny v textu přílohy VI nařízení CLP jako i změny harmonizované klasifikace několika desítek látek. Významnou změnou, kterou toto ATP přináší je zavedení odhadů akutní toxicity látek (ATE) v seznamu harmonizované klasifikace pro účely výpočtu klasifikace akutní toxicity směsí.

ATP 11

– Nařízení Komise (EU) 669/2018 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, vstupuje v platnost 1. prosince 2019. Zavádí oficiální názvosloví chemických látek. Z tohoto důvodu musí dodavatelé uvést do souladu svou dokumentaci včetně označovaní a balení látek a směsí tak, aby zajistili použití chemických názvů v úředním jazyce příslušného členského státu. Dodavatelé mohou dobrovolně přistoupit k použití nových názvů a též klasifikace i před závazným termínem platnosti ATP 11. Je potřeba upozornit, že v tomto případě není k dispozici čas na doprodání zásob s nesprávným označením na etiketách.

ATP 12

– Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí. Použije se od 17. října 2020. Obsahuje změny a úpravy klasifikačních kritérií a požadavky na označování ze šesté a sedmé revidované verze globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). Zavádí se nová třída nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a nová třída nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné plyny. Dále se mění některé standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení.

ATP 13

– Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se

opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776. Je uvedeno 18 úprav a 16 nových položek Přílohy VI harmonizované klasifikace, přičemž zasáhne širokou škálu látek včetně biocidů, nikotinu a acetaldehydu. Změny se týkají konzervačních látek MIT, CMIT/MIT a chlornan sodný. Hlavním účinkem uplatnění nové klasifikace bude nutnost klasifikovat směsi, které je obsahují, jako senzibilizující a nebezpečné pro vodní prostředí v o mnoho nižších koncentracích, než původně. Harmonizovaná klasifikace vyplývající z ATP 13 se musí zajistit do 1. května 2020.


Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát bezpečnostního listu
Revize bezpečnostního listu
Jazyk použitý v BL
Jak nařízení CLP ovlivní BL?
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?