Jak nařízení CLP ovlivní BL?

CLPKlasifikace látekKlasifikace směsí

Jak nařízení CLP ovlivní BL?

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

V lednu 2009 vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 16. prosince 2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, tzv. CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Nařízení CLP aplikuje terminologii, hodnocení, principy a kritéria Globálního harmonizovaného systému (GHS) a současně zahrnuje ustanovení o klasifikaci a označování uvedených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).

Tak jako předcházející legislativa i nařízení CLP je plánováno jako samostatný klasifikační systém určený především pro podniky a průmysl. Toto nařízení, po vstoupení do platnosti, zároveň specifikuje konečné termíny klasifikace podle pravidel CLP pro:

 • klasifikaci látek do 30. listopadu 2010
 • klasifikaci směsí do 31. května 2015.

Vstup nařízení CLP v platnost si vyžádal aktualizaci Přílohy II k nařízení REACH, kde jsou popsány všechny podmínky pro vypracování BL. Tyto změny jsou uvedeny v Nařízení Komise EU č. 453/2010 z 20. května 2010 a v Nařízení Komise EU č. 2015/830 z 28. května 2015 , kterými se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek (REACH).

Klasifikaci látek jako i samotná pravidla pro jejich klasifikaci uvedené v nařízení CLP podléhají revizi. Tyto revize jsou vydávány jako nařízení, kterými se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku (Adaptation to Technical Progress – ATP) mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí.

ATP se vydávají na základě souhlasu členských států. Dosud byla vydána tato nařízení (ATP):
 • 790/2009 ze dne 10. srpna 2009 – 30. a 31. ATP ke směrnici DSD – nové látky v seznamu harmonizované klasifikace
 • 286/2011 ze dne 10. března 2011 – 3. revize GHS OSN
 • 618/2012 ze dne 10. července 2012 – aktualizace seznamu harmonizované klasifikace
 • 487/2013 ze dne 1. května 2013 – 4. revize GHS OSN
 • 758/2013 ze dne 7. srpna 2013 – oprava přílohy VI v 1. ATP (790/2009)
 • 944/2013 ze dne 2. října 2013 – aktualizace seznamu harmonizované klasifikace, změna a doplnění P210, aby se její znění přizpůsobilo změnám v rámci 5. revize GHS OSN. K tomuto nařízení byla vydána oprava v českém jazyce.
 • 605/2014 ze dne 5. června 2014 – aktualizace seznamu harmonizované klasifikace, 23 nových látek
 • 1297/2014 ze dne prosince 2014 – nová pravidla pro označování a balení tekutých pracích prostředků v rozpustném obalu pro jednorázové použití
 • ATP (2015/1221 ze dne 24. července 2015)

– aktualizace seznamu harmonizované klasifikace, 32 nových látek (Příloha VI 2013 RAC opinions)

 • ATP (2016/918 ze dne 19. května 2016)
  • soulad s 5. revizí GHS OSN
  • nové alternativní metody pro klasifikaci oxidujících tuhých látek
  • úprava kritérií pro žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození/podráždění očí a pro aerosoly
  • změny v pokynech pro bezpečné zacházení
 • ATP (2016/1179 ze dne 19. července 2016)
  • v příloze VI se zrušuje tabulka 3.2
  • změna tabulky 3.1 v části 3 přílohy VI:
  • položky s indexovými čísly 607-331-00-5 a 609-066-00-0 se zrušují;
  • mění se klasifikace cca 50 látek
 • ATP (2017/776 ze dne 4. května 2017)
  • změna tabulky 3.1 v části 3 přílohy VI (nová, aktualizovaná nebo zrušená harmonizovaná klasifikace a označení některých látek)
  • začlenění harmonizovaných hodnot ATE (odhad akutní toxicity) do přílohy VI

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list – definice

Obsah BL
Formát BL
Jazyk použitý v BL
Odpovědnost za obsah BL
Proč je BL potřebný?
Revize BL