Bezpečnostní listy

Proč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?Poskytování informací Ministerstvu zdravotnictví a agentuře ECHA

Bezpečnostní list – Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Bezpečnostní listy (BL) obsahují informace o vlastnostech látky nebo směsi, její nebezpečnost a pokyny pro manipulaci, likvidaci a přepravu a zároveň opatření pro první pomoc, protipožární opatření a opatření kontroly expozice. Formát a obsah BL jsou uvedeny v nařízení REACH.

BL jsou předmětem změn a doplnění vyplývajících z legislativy REACH a CLP.

 Aktuální změny:

  • Evropská komise připravila návrh nařízení, kterým se mění příloha II nařízení 1907/2006/ES (REACH) „Požadavky na sestavení bezpečnostních listů“. Bezpečnostní listy poskytnuté příjemci před 1. lednem 2020 se mohou dále používat a nemusí být v souladu s přílohou II k tomuto nařízení do 31. prosince 2022.
  • Nařízení 2017/542, kterým se mění příloha VIII k nařízení 1272/2008/ES (CLP) ukládá nové povinnosti pro dovozce a následné uživatele.

NOVÉ! PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY:

Ujistěte se, že vaše bezpečnostní listy jsou v souladu s platnou legislativou a vyhněte se tak sankcím!

Bezpečnostní list je třeba poskytnout následným uživatelům pro:

  • látku nebo směs, která je klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení CLP, nebo
  • látku, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB), nebo
  • látku, která se nachází na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení (kandidátský seznam SVHC).

Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v úředním jazyce členského státu EU, kde se látka nebo směs uvádí na trh.

Následní uživatelé mají též povinnost, mimo jiné, dodržovat požadavky uvedené v bezpečnostních listech a scénářích expozice.

Bezpečnostní listy

Dodavatelé neprodleně aktualizují bezpečnostní list při těchto příležitostech:

  1. jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření pro řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
  2. po udělení nebo zamítnutí povolení;
  3. po uložení omezení.

Aktualizovaná verze BL, označená jako „Revize: (datum)“ se bezplatně poskytne v tištěné nebo elektronické podobě všem příjemcům, kterým látku nebo směs dodali dodavatelé v uplynulých 12 měsících.

Jakákoliv aktualizace po registraci musí obsahovat registrační číslo.

Dalším důvodem pro revizi stávajících BL je novela nařízení CLP.


Bezpečnostní listy
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?
Poskytování informací Ministerstvu zdravotnictví a agentuře ECHA