Bezpečnostní listy

Proč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?Oznamování složení nebezpečných směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Bezpečnostní listy (BL) obsahují informace o vlastnostech látky nebo směsi, její nebezpečnost a pokyny pro manipulaci, likvidaci a přepravu a zároveň opatření pro první pomoc, protipožární opatření a opatření kontroly expozice. Formát a obsah BL jsou uvedeny v nařízení REACH.

BL jsou předmětem změn a doplnění vyplývajících z legislativy REACH a CLP.

Co se změnilo?

Harmonizace požadavků na informace znamená, že stávající vnitrostátní požadavky v celé EU byly nahrazeny jediným souborem požadavků na informace a jedním formátem pro předkládání údajů – formátem oznámení toxikologickým střediskům (PCN).

Některé požadavky na informace mohou být ve srovnání s předchozími povinnostmi uplatňovanými na vnitrostátní úrovni nové. Možná budete muset vytvořit nové informace nebo upravit stávající informace pro formát PCN.

UFI

UFI

Jednoznačný identifikátor složení (UFI) je nový požadavek na podání a nový prvek označení, který je podrobně popsán v kroku 4. Příklad identifikátoru UFI ve správném formátu je YV9K-3J9A-G209-C2T7. Identifikátor UFI vytváří jednoznačnou vazbu mezi informacemi, které poskytnete o směsi prostřednictvím oznámení, a příslušným výrobkem uváděným na trh, což pomůže zaručit, že v případě incidentu bude rychle určena vhodná reakce na ohrožení zdraví.

Bude požadováno úplné chemické složení směsi. To znamená, že musíte uvést přesné koncentrace nebo rozmezí koncentrací pro složky směsi, které jsou nebezpečné, i pro složky, které nebezpečné nejsou. To je více než informace obvykle uváděné v bezpečnostním listu.

Vyžaduje se klasifikace a označení konečné směsi/výrobku – kromě toho bude třeba poskytnout také informace o klasifikaci složek látky i směsi ve směsi (MIM) (rovněž včetně látek obsažených v MIM).

Bude třeba poskytnout toxikologické informace o směsi. Tyto informace musí být poskytnuty jako volný text a jsou obvykle k dispozici v oddíle 11 bezpečnostního listu.

Výrobku musí být přiřazena kategorie výrobku na základě jeho hlavního zamýšleného použití – například prostředek na mytí nádobí, lepidlo, dekorativní barva – a to podle evropského systému kategorizace výrobků (EuPCS).

Všechna podání musí také obsahovat informace identifikující předkladatele, výrobek (např. obchodní název, obal, barvu) a skutečnost, zda je směs určena pro spotřebitelské, profesionální nebo průmyslové použití.

 Aktuální změny:

  • Evropská komise připravila návrh nařízení, kterým se mění příloha II nařízení 1907/2006/ES (REACH) „Požadavky na sestavení bezpečnostních listů“. Bezpečnostní listy poskytnuté příjemci před 1. lednem 2020 se mohou dále používat a nemusí být v souladu s přílohou II k tomuto nařízení do 31. prosince 2022.
  • Nařízení 2017/542, kterým se mění příloha VIII k nařízení 1272/2008/ES (CLP) ukládá nové povinnosti pro dovozce a následné uživatele.

NOVÉ! ZMĚNY:

Ujistěte se, že vaše bezpečnostní listy jsou v souladu s platnou legislativou a vyhněte se tak sankcím!

Bezpečnostní list je třeba poskytnout následným uživatelům pro:

  • látku nebo směs, která je klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení CLP, nebo
  • látku, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB), nebo
  • látku, která se nachází na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení (kandidátský seznam SVHC).

Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v úředním jazyce členského státu EU, kde se látka nebo směs uvádí na trh.

Následní uživatelé mají též povinnost, mimo jiné, dodržovat požadavky uvedené v bezpečnostních listech a scénářích expozice.

Bezpečnostní listy

Dodavatelé neprodleně aktualizují bezpečnostní list při těchto příležitostech:

  1. jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření pro řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
  2. po udělení nebo zamítnutí povolení;
  3. po uložení omezení.

Aktualizovaná verze BL, označená jako „Revize: (datum)“ se bezplatně poskytne v tištěné nebo elektronické podobě všem příjemcům, kterým látku nebo směs dodali dodavatelé v uplynulých 12 měsících.

Jakákoliv aktualizace po registraci musí obsahovat registrační číslo.

Dalším důvodem pro revizi stávajících BL je novela nařízení CLP.


Bezpečnostní listy
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?
Oznamování složení nebezpečných směsí