REACH + CLP screening

Chemický management
Management rizik v podnikuScreening bezpečnostního listu – Analýza stavu BLImplementace požadavků r-BLKomunikace v rámci dodavatelského řetězceUžitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

Identifikace povinností podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě

REACH a CLP screening- Obsahová náplň:

 1. Postavení podniku v dodavatelském řetězci a v rámci chemické legislativy:
 • Dostupnost a správnost základní dokumentace — bezpečnostní listy, scénáře expozice, interní dokumentace;
 • Registrace, notifikace, autorizace;
 • Určení zodpovědnosti a systémové zabezpečení v podniku;
 • Plnění povinností dodavateli;
 • Požadavky odběratelů.
 1. Kategorizace chemických látek: SVHC, CMR látky, posouzení látek podle CoRAP, chemické látky nebezpečné pro ŽP za použití softwaru CHEMDOX na základě podkladů od zákazníka.
 2. Posouzení povinností při výrobě a dovozu výrobků, které obsahují látky se záměrným uvolňováním, nebo obsahují SVHC látky ;
 3. REACH Identifikace nedostatků, poznání nesouladu s požadavky legislativy umožňuje určit slabá místa a oblasti vyžadující okamžitou pozornost;
 4. DOPORÚČENÍ, návrh řešení a postupů, které je potřeba implementovat.

V případě, že si objednáte vypracování REACH + CLP SCREENINGU, dodáme Vám:
      1. Zprávu o analýze aktuálního stavu ve vašem podniku, která zahrnuje – PDF dokument:

a) povinnosti podniku na základě zjištění činností, dodavatelsko-odběratelského řetězce, použití látek a směsí;

b)  určení postavení podniku ve vztahu k chemické legislativě REACH ;

c) identifikace nesouladu s požadavky legislativy a návrh doporučení jejich řešení a postupů, které je potřeba implementovat;

 1. Zprávu o kategorizaci chemických látek jako takých nebo obsažených ve směsích používaných ve vašem podniku, která zahrnuje – PDF dokument:

a) Seznam látek kategorizovaných z hlediska SVHC látek (látky vzbuzující mimořádné obavy);

b) Seznam látek kategorizovaných z hlediska CMR látek (karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické);

c) Seznam látek kategorizovaných z hlediska nebezpečnosti pro životní prostředí;

d) Seznam látek kategorizovaných z hlediska posouzení CoRAP (akční plán Společenství). Cílem posouzení je zajistit, aby výroba a použití látek ze seznamu CoRAP nepředstavovalo riziko pro lidské zdraví a životní prostředí;

Jednotlivé seznamy látek jsou vypracovány prostřednictvím softwaru CHEMDOX.
Bližší informace o softwaru CHEMDOX jsou dostupné na našich webových stránkách: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/sw-produkty/

…REACH a CLP screening…

https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/format-bezpecnostniho-listu/oddiel-16/
https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/format-bezpecnostniho-listu/oddiel-15/
https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/format-bezpecnostniho-listu/oddiel-9/
https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/centrum-pre-chemicke-latky-pripravky-cchlp/
https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/format-bezpecnostniho-listu/oddiel-4/
https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/autorizacia-biocidneho-vyrobku/
https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/format-bezpecnostniho-listu/oddiel-6/
https://ekotox.cz/bl-screening-sluzby/
https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/format-bezpecnostniho-listu/oddiel-10/
https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/format-bezpecnostniho-listu/oddiel-14/