Podání oznámení následného uživatele o povolených použitích

Podání oznámení následného uživatele o povolených použitích

Jste-li následným uživatelem látky uvedené na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV) a používáte ji na základě povolení uděleného dodavateli dále proti směru vašeho dodavatelského řetězce, musíte své použití oznámit agentuře ECHA. Navíc při používání látky musíte dodržovat podmínky povolení, které je váš dodavatel povinen uvést v bezpečnostním listu.

Chcete-li ověřit, zda je vaše použití látky uvedené v příloze XIV povoleno, postupujte podle těchto kroků:

  1. Zkontrolujte bezpečnostní list (SDS): Číslo povolení je uvedeno v bezpečnostním listu, který vám poskytne váš dodavatel.
  2. Prozkoumejte štítek: Číslo povolení je také uvedeno na štítku látky nebo směsi. Mělo by mít formát „REACH/x/x/x“.
  3. Kontaktujte svého dodavatele: Pokud nemůžete číslo povolení najít ani na jednom místě, obraťte se na svého dodavatele a požádejte ho o potvrzení.

Musíte podat oznámení agentuře ECHA do tří měsíců od první dodávky látky. Tato povinnost začíná po zveřejnění rozhodnutí o povolení v Úředním věstníku.

Musíte odeslat následující informace:

  • Identita vaší společnosti
  • Číslo povolení
  • Kontaktní informace

Můžete také uvést podrobnosti o typickém ročním objemu a počtu zaměstnanců, kteří látku používají. Kromě toho můžete uvést stručný popis svého použití a jakékoli zapojení do případných činností pro nahrazení látky.

Pokud rozhodnutí o povolení vyžaduje konkrétní údaje, jako jsou informace o expozici, musíte ke svému oznámení připojit soubor do termínu stanoveného v rozhodnutí.

Vytvořte dokumentaci oznámení v IUCLID

Vytvořte dokumentaci v IUCLID a oznamte své použití agentuře ECHA. Můžete to udělat na svém místním počítači nebo použít IUCLID v cloudových službách ECHA. IUCLID 6 v cloudových službách je zdarma a vždy aktuální.

Podejte své oznámení

K podání oznámení potřebujete aktivní účet REACH-IT. Odkazy na REACH-IT jsou na pravé straně úvodní webové stránky ECHA.

Zaregistrujte se v nástroji REACH-IT (pokud již vaše společnost má účet, tento krok přeskočte). Přihlaste se do REACH-IT. V nabídce vyberte „Nahrát dokumentaci IUCLID“ v části „Oznámení následného uživatele o oprávněných použitích“. Postupujte podle průvodce odesláním.

How to submit a downstream user notification of authorised uses (youtube.com)

ECHA webpage: Submitting downstream user notification of authorised uses – ECHA (europa.eu) REACH Konference 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/

Očekávané rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkáchbiocidních účinných látkáchOčekávané rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkách

Očekávané rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkáchbiocidních účinných látkáchOčekávané rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkách

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1398 ze dne 14. března 2024

Zajišťuje pokračování pracovního programu pro systematický přezkum všech stávajících účinných látek používaných v biocidních přípravcích, zahájeného v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES.

Pracovní program, který má být proveden, je naplánován na 31. prosince 2024, jeho realizace je však značně zpožděna kvůli zdrojům členských států, vznikajícím technickým problémům a vývoji pokynů a zavedení nových vědeckých kritérií vytvořených pro určení vlastností narušujících endokrinní systém.

Vzhledem k tomu, že pracovní program nebude proveden do 31. prosince 2024, je nutné prodloužit jeho trvání na rok 2030, což Komise považuje za vhodné.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU):  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401398

Ekotox webstránky o biocidech: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/

Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené podle nařízení Evropské komise

Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené podle nařízení Evropské komise

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1328 ze dne 16. května 2024

Položka 70 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje tímto:

Látky se nesmějí uvádět na trh jako látky samotné, jako složka jiných látek nebo ve směsích, pokud je jejich koncentrace rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostního po 6. červnu 2026 (odstavec 1).

Kromě toho se látka po 6. červnu 2026 nesmí používat jako rozpouštědlo pro chemické čištění textilií, kůže a kožešin (odstavec 2).

Odchylně (mimo jiné):

Pro D4 a D5 ve smývatelných kosmetických přípravcích, pokud je ve směsích, se použije po 31. lednu 2020.

Pro všechny kosmetické přípravky jiné než výše uvedené se odstavec 1 použije po 6. červnu 2027.

Pro zdravotnické prostředky a příslušenství pro zdravotnické prostředky se odstavec 1 použije po 6. červnu 2031.

Pro léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky se odstavec 1 použije po 6. červnu 2031.

Pro D5 jako rozpouštědlo při chemickém čištění textilií, kůže a kožešin se odstavce 1 a 2 použijí po 6. červnu 2034.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328

Ekotox management chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

REACH Konference 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/

Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů

Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů

Pravidla, která byla prozatímně dohodnuta s Radou, zahrnují cíle snížení obalů (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a vyžadují, aby země EU snížily zejména množství odpadu z plastových obalů. Pro snížení zbytečných obalů je u skupinových, přepravních a e-commerce obalů stanoven maximální poměr prázdného prostoru 50 %; výrobci a dovozci budou muset rovněž zajistit minimalizaci hmotnosti a objemu obalů. 

Od 1. ledna 2030 budou zakázány některé typy plastových obalů na jedno použití. Patří sem obaly na nezpracované čerstvé ovoce a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích, jednotlivé porce (např. koření, omáčky, smetana, cukr), miniaturní obaly pro toaletní potřeby v ubytování a velmi lehké plastové tašky (pod 15 mikronů). 

Text obsahuje zákaz používání takzvaných „stálých chemikálií“ (per- a polyfluorované alkylové látky nebo PFAS) nad určité prahové hodnoty v obalech pro styk s potravinami, aby se předešlo nepříznivým účinkům na zdraví. 

Navrhované nařízení by obsahovalo ustanovení o udržitelnosti (např. o látkách vzbuzujících obavy, recyklovatelnosti a povinném recyklovaném obsahu a minimalizaci obalů); označování, značení a informace (např. o materiálovém složení obalů); povinnosti pro hospodářské subjekty (např. zákaz určitých formátů obalů a stanovení cílů opětovného použití a opětovného plnění); nakládání s obaly a obalovým odpadem (např. cíle pro snížení obalového odpadu a systémy zálohování a vracení plastových lahví na jedno použití a kovových nádob na nápoje); a veřejné zelené zakázky. 

EP webpage: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging 

Ekotox webstránky chemický management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/ 

REACH Conference 2024 webpage: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

Návrh omezení na chrom (VI) pro pokrytí více látek

Návrh omezení na chrom (VI) pro pokrytí více látek

ECHA/NR/24/13 

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby rozšířila oblast působnosti návrhu omezení REACH tak, aby zahrnoval alespoň 12 látek obsahujících chrom (VI). 

Helsinky, 8. května 2024 – Agentura ECHA obdržela od Komise aktualizovaný mandát k přípravě návrhu na možné omezení látek obsahujících chrom (VI). Tato aktualizace doplňuje původní požadavek ze září 2023, který se soustředil na dvě položky, které jsou v současnosti uvedeny na autorizačním seznamu REACH, a to oxid chromitý (položka 16) a kyseliny chromové (položka 17). 

Aktualizovaný mandát nyní zahrnuje látky chromu (VI) uvedené v položkách 16 až 22 a 28 až 31 autorizačního seznamu REACH. Kromě toho byla agentura ECHA požádána, aby v návrhu omezení zvážila další látky chromu (VI), které nejsou uvedeny na seznamu autorizací, zejména chroman barnatý (číslo ES 233-660-5). Tyto látky mohou představovat riziko pro pracovníky a veřejnost, jsou-li používány jako náhražky látek chromu (VI), které podléhají povolení. 

Vzhledem k širší oblasti působnosti agentura ECHA předloží návrh omezení do 11. dubna 2025. 


ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances  

Ekotox webstránky management chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/ 

REACH Konference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

Kontrola PCN – fórum ECHA pro prosazování 

Kontrola PCN – fórum ECHA pro prosazování 

Fórum agentury ECHA pro prosazování připravuje projekt, jehož cílem je ověřit, zda dodavatelé informovali toxikologická centra o nebezpečných chemických směsích. Oznámení z toxikologických center umožňují odpovídající nouzovou reakci. 

Účelem kontrol je chránit lidské zdraví prosazováním požadavku, aby dodavatelé chemikálií informovali vnitrostátní orgány o nebezpečných směsích. Vnitrostátní orgány sdílejí tyto informace s toxikologickými středisky, aby informovaly občany nebo zdravotnický personál v případě nouze. Toxikologická střediska musí mít dostatečné informace o nebezpečných směsích, aby bylo zajištěno, že reakce na mimořádné události je informovaná a vhodná. 

Inspektoři kontrolují příjem oznámení a kontrolují etikety směsí a případně bezpečnostní listy. Přesný rozsah auditu bude stanoven v následujících měsících. 

Audity v tomto projektu začnou v lednu 2025 a potrvají šest měsíců. Zpráva o projektu bude zveřejněna na konci roku 2025. 


ECHA Website: h https://echa.europa.eu/sk/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre-notifications 

Ekotox PCN & UFI webstránky: https://ekotox.cz/oznamovani-slozeni-nebezpecnych-smesi/ 

REACH Konference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

Koncept nezbytného použití v legislativě EU zabývající se chemickými látkami

Koncept nezbytného použití v legislativě EU zabývající se chemickými látkami

Koncepce nezbytného použití v legislativě EU týkající se chemických látek je rámec navržený pro určení, kdy je použití určitých látek nezbytné pro společenské potřeby. Jeho cílem je vyvážit zájmy zdraví, bezpečnosti a životního prostředí se společenskými požadavky. Tento koncept znamená identifikovat použití, která jsou kritická pro zdraví, bezpečnost nebo fungování společnosti, a zároveň posoudit dostupnost alternativ.  
Prostřednictvím strukturovaných hodnocení lze odfiltrovat nepodstatná použití, což zjednodušuje regulační procesy a podporuje přechod k bezpečnějším alternativám. Implementace této koncepce vyžaduje pečlivé zvážení konkrétních kritérií a postupů v rámci jednotlivých legislativních rámců, aby byla zajištěna její účinnost a aplikovatelnost napříč různými sektory. 
 
1. Použití nejškodlivější látky je nezbytné pro zdraví nebo bezpečnost pro jeden nebo více z následujících prvků: 
– Řešení nemocí a srovnatelných zdravotních problémů; 

– Zachování základních podmínek pro život a zdraví lidí nebo zvířat; 

– Řízení zdravotních krizí a mimořádných událostí; 

– Zajištění osobní bezpečnosti; 

– Zajištění veřejné bezpečnosti. 

 
2. Použití nejškodlivější látky je kritické pro fungování společnosti pro jeden nebo více z následujících prvků:– Poskytování zdrojů nebo služeb, které musí zůstat ve službě, aby společnost fungovala; 

– Poskytování zdrojů, jako je infrastruktura a vybavení pro zajištění obrany a bezpečnosti společnosti tváří v tvář konvenčním, nekonvenčním a hybridním hrozbám; 

– Řízení společenských rizik a dopadů přírodních krizí a katastrof; 

– Ochrana a obnova přírodního prostředí; 

– Provádění vědeckého výzkumu a vývoje; 

– Ochrana kulturního dědictví. 
 
 
 
 
Odkazy pro NEZBYTNÉ POUŽITÍ: 
ECHA: Guiding criteria and principles for the essential use concept in EU legislation dealing with chemicals 
REACH Conference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training  

Směrnice o pitné vodě

Směrnice o pitné vodě

Evropská komise zveřejnila šest nových právních aktů v rámci směrnice o pitné vodě. Ty stanovují rámec pro minimální hygienické požadavky na materiály a pro certifikaci výrobků, které přicházejí do styku s naší pitnou vodou.

Tento nový regulační rámec zahrnuje:

• Evropské seznamy výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny pro použití ve výrobních materiálech přicházejících do styku s pitnou vodou.

   • Metodiky posuzování rizik a požadavky na informace pro přezkum výchozích látek, složení a složek, které by mohly být doplněny na pozitivní seznamy.

  • Administrativní postupy pro aktualizaci pozitivních seznamů.Na konci roku 2025 mohou hospodářské subjekty a vnitrostátní orgány začít agentuře ECHA oznamovat své záměry navrhnout změny evropských pozitivních seznamů. Od konce roku 2026 mohou začít agentuře ECHA předkládat své žádosti o doplnění nových položek a o změnu nebo odstranění stávajících položek z evropských pozitivních seznamů.


Evropské pozitivní seznamy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

Webové stránky společnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Konference REACH 2024: Konference REACH 2024 – školení Ekotox

Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

ECHA/NR/24/11

Chemická strategie pro udržitelnost směrem k prostředí bez toxických látek (CSS) zahrnuje dva zastřešující cíle chemické legislativy: předcházení poškození lidí a planety nebezpečnými chemickými látkami a jejich toxickými účinky a podpora průmyslu EU při výrobě bezpečných a udržitelných chemikálií.

Jako jednu z akcí CSS vytvořily Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a Evropská komise (EC) rámec indikátorů pro chemické látky na podporu těchto cílů. Cílem rámce je monitorovat příčiny a dopady chemického znečištění a měřit účinnost legislativy o chemických látkách.

Online panel pro pracovní rámec je k dispozici zde:

https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

ECHA News Webpage: https://echa.europa.eu/sk/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable

Ekotox Chemicals Management Website: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

REACH Conference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training

EU upravuje používání některých nanomateriálů v kosmetických přípravcích

EU upravuje používání některých nanomateriálů v kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/858 (ze dne 14. března 2024), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání nanomateriálů Styrene/Acrylates copolymer, Sodium Styrene/Acrylates copolymer, Copper, Colloidal Copper, Hydroxyapatite, Gold, Colloidal Gold, Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid, Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold, Platinum, Colloidal Platinum, Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum a Colloidal Silver v kosmetických přípravcích. 

Šetření Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů o bezpečnosti nanomateriálů v kosmetických přípravcích uvádí, že výše uvedené nanomateriály mohou představovat zdravotní riziko pro spotřebitele, pokud jsou použity v kosmetických přípravcích. 

Využití hydroxyapatitu v kosmetických přípravcích: 

Nařízení Komise (EU) 2024/858 ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání nanomateriálů Styrene/Acrylates copolymer, Sodium Styrene/Acrylates copolymer, Copper, Colloidal Copper, Hydroxyapatite, Gold, Colloidal Gold, Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid, Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold, Platinum, Colloidal Platinum, Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum a Colloidal Silver v kosmetických přípravcích (europa.eu) 

Kosmetické přípravky – Ekotox CZ