1 ze 4 importovaných produktů nesplňuje požadavky nařízení REACH a CLP

1 ze 4 importovaných produktů nesplňuje požadavky nařízení REACH a CLP

1 ze 4 importovaných produktů nesplňuje požadavky nařízení REACH a CLP

ECHA’s Enforcement Forum

https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp

Helsinky, 24. září 2020 – národní autority a celní inspekční orgány 16 členských států EU kontrolovaly téměř 1 400 produktů, přičemž zjistily, že více než 300 (23 %) bylo na trhy EU uvedeno v rozporu s požadavky nařízení REACH a požadavky na klasifikaci, označování a balení nařízení CLP. Produkty byly kontrolovány na strategických vstupních bodech členských států, jako jsou letiště, přístavy a hraniční úřady uvnitř EU.

Většina kontrol se zaměřila na dodržování omezení podle nařízení REACH z hlediska přítomnosti látek, na které se vztahují restrikce – kadmium, olovo a nikl ve výrobcích. Z kontrolovaných 1225 výrobků bylo u 17% zjištěno překročení maximálních povolených koncentrací. Tato zjištění jsou podobná těm, která byla zjištěna v podobném projektu na kontrolu dodržování legislativy (REF-4) v roce 2016. Nejvyšší míra porušení se zjistila v případě obsahu kadmia ve špercích a bižuterii.

Většina výrobků byla kontrolována na plnění povinností v případě omezení (restrikcí) (79 %) a z těch, u kterých se zjistilo, že nejsou v souladu (74 %) většina pocházela z Číny, Spojených arabských emirátů, Indie, Thajska, Severní Makedonie a Madagaskaru. Dovozci výrobků obsahující chemické látky musí zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU byly v souladu s povinnostmi podle předpisů nařízení REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/customs2_project_report_en.pdf/5a2c3795-7ed9-5900-fe28-540228abc7c1

V rámci tohoto pilotního projektu byla využita spolupráce s celními orgány pro lepší prosazování nařízení REACH a CLP. Byly provedeny kontroly výrobků před jejich vstupem na evropsky jednotný trh. Tyto výrobky byly většinou:

  1. a) výrobky, pro které byla přítomnost látky omezena přílohou XVII nařízení REACH, například šperky a ostatní kovové a plastové výrobky; a
  2. b) směsi, pro které byly přezkoumány požadavky na klasifikaci a balení.

Hlavním záměrem tohoto projektu bylo zkontrolovat soulad dováženého zboží ještě v době, kdy bylo pod celním dohledem, a zabránit vstupu nevyhovujících výrobků na evropský trh.

Předměty – bližší informace na stránkách Ekotox:

https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/predmety-product-coaching/

Požiadavky nariadenia REACH

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce při vstupu na trhy členských států EU

https://ekotox.cz/reach/


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH povolování, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

 


  • Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz