EkotoxInfo 12/2022 

<strong>EkotoxInfo 12/2022</strong> 

EkotoxInfo 12/2022 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Reforma evropské chemické legislativy (REACH) odložena
 2. Návrh revize nařízení CLP COM(2022) 748 final
 3. POPs přílohy IV a V pozměněny
 4. Corap: 24 látek bude hodnoceno v letech 2023–2025
 5. BL – kontrola bezpečnostních listů 2023
 6. Webináře pro leden a únor 2023 jsou zveřejněny
 7. REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.–23. května 2023
 1. Reforma evropské chemické legislativy (REACH) odložena

Reforma evropského chemického regulačního rámce, známého jako REACH, byla o rok zpožděna, což vyvolalo zděšení nad pokrokem Evropské unie v oblasti kontroly a škodlivých chemikálií ovlivňujících lidské zdraví a zdraví životního prostředí. To fakticky znamená, že reforma nebude dokončena během funkčního období současné Evropské komise.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.cz/reach/

Cílem balíčku revizí nařízení CLP je:

 • zajistit, aby všechny nebezpečné chemické látky, včetně těch, které mají vlastnosti ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM, byly klasifikovány přiměřeně a jednotně v celé EU;
 • zlepšit účinnost sdělování nebezpečí tím, že budou štítky přístupnější a srozumitelnější pro uživatele chemických látek, a poskytnout společnostem větší flexibilitu, čímž se sníží administrativní zátěž, aniž by se snížila úroveň bezpečnosti;
 • zajistit, aby pravidla o klasifikaci chemické nebezpečnosti a sdělení uplatňovali všichni relevantní aktéři v dodavatelském řetězci.

Ekotox news: https://ekotox.cz/news/navrh-revize-narizeni-clp-com2022-748-konecna-verze/

 • POPs přílohy IV a V pozměněny

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2400 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Ekotox news: https://ekotox.eu/news/pops-annexes-iv-and-v-amended/

Corap: V rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) na období 2023–2025 bylo členskými státy EU zařazeno 24 látek k hodnocení. Pět je plánováno na hodnocení v roce 2023, přičemž 19 je uvedeno k hodnocení v letech 2024 a 2025.

 Ekotox news: https://ekotox.cz/news/corap-24-latek-bude-hodnoceno-v-letech-2023-2025/

Inspekce EU ke kontrole bezpečnostních listů (SDS) v rámci celoevropského projektu prosazování v roce 2023

Celoevropský projekt prosazování (REF-11) v roce 2023 se zaměří na kvalitu informací v bezpečnostních listech.

Ekotox news: https://ekotox.cz/news/bl-kontrola-bezpecnostnich-listu-2023/

 • Webináře pro leden a únor 2023 jsou zveřejněny

Wide range of webinars available in area of EU chemicals legislation and more:

Ekotoxtraining portal: https://trainingeu.eu/cs/

 • REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.–23. května 2023

Ekotox Centra spolu s partnery a zástupci Cefic, Eurometaux, EPMF ochotni zúčastnit se konference REACH Bratislava 2023 s potěšením oznamují témata konference k diskusi: viz webové stránky REACH Konference 2023:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTRA – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTRA konzultační podpora https://ekotox.cz/

Online konzultace, školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/