Aktualizace seznamu alergenních vonných látek, které se musí uvádět na obalu kosmetických přípravků

Aktualizace seznamu alergenních vonných látek, které se musí uvádět na obalu kosmetických přípravků

Aktualizace seznamu alergenních vonných látek, které se musí uvádět na obalu kosmetických přípravků

Evropská Komise přijala Nařízení Komise (EU) 2023/1545 ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o označování alergenních vonných látek v kosmetických přípravcích.

V souladu s článkem 19 ods. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1223/2009 se na obalu kosmetických přípravků uvádí seznam přísad. Parfémové a aromatické kompozice a jejich suroviny jsou v seznamu přísad označeny slovy „parfum“ nebo „aroma“. Tyto přísady jsou doplněny o látky, které musí být vyznačeny ve sloupci „Jiné“ v příloze III uvedeného nařízení. V současné době se musí v seznamu přísad uvádět 24 (individuálně označených) alergenních vonných látek.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele identifikoval dalších 56 alergenních vonných látek, které jednoznačně způsobují alergie u lidí. Doposud nebylo vyžadováno individuální označování těchto látek. Používání zmíněných dalších alergenních vonných látek představuje potenciální riziko pro lidské zdraví. Je nezbytné spotřebitele o přítomnosti uvedených alergenních vonných látek informovat.

Do přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009 byla zavedena povinnost uvedené alergenní vonné látky individuálně označovat, pokud jejich koncentrace překročí 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují, a 0,01 % v přípravcích, které se oplachují.

Také došlo k aktualizaci některých stávajících položek týkající se alergenních vonných látek uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 sladěním obecných názvů látek s názvy obsaženými v nejnovější verzi seznamu názvů přísad podle společné nomenklatury, seskupením podobných látek do jedné položky, přidáním izomerů a doplněním a změnou příslušných čísel CAS a ES.

Hospodářské subjekty mají přechodné období 3 roky na to, aby se mohly přizpůsobit tím, že provedou nezbytné úpravy ve složení přípravků a nezbytné úpravy obalů, aby se zajistilo, že na trh budou uváděny pouze kosmetické přípravky, které splňují nové požadavky. Hospodářským subjektům je poskytnuta lhůta 5 let, aby mohly z trhu stáhnout kosmetické přípravky, které uvedené nové požadavky nesplňují a které byly na trh uvedeny před začátkem použitelnosti nových ustanovení o označování.

Celé znění Nařízení Komise (EU) 2023/1545: Nařízení Komise (EU) 2023/… ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o označování alergenních vonných látek v kosmetických přípravcích (europa.eu)