BEZPEČNOSTNÍ LISTY 2022 – nezmeškejte termín !

BEZPEČNOSTNÍ LISTY 2022 – nezmeškejte termín !

BEZPEČNOSTNÍ LISTY 2022 – nezmeškejte termín !

Bezpečnostní listy (BL) jsou dokumenty určené pro sdělování informací o nebezpečnosti chemických látek a směsí a jejich rizicích, která představují pro lidské zdraví a životní prostředí.

Evropská komise změnila přílohu II nařízení REACH týkající se sestavování bezpečnostních listů (BL):

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020 mění přílohu II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

31. prosince 2022 – po tomto datu bude nutné aktualizovat všechny bezpečnostní listy podle nových požadavků. 

Mezi nové požadavky patří:

  • Sladění BL s Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek OSN (GHS) Revize 7 a 8;
  • Zahrnutí jedinečných identifikátorů vzorce (UFI) do oddílu 1 (v souladu s nařízením (EU) 2017/542);
  • Další požadavky na informace pro látky uváděné na trh v nanoformě (v souladu s nařízením (EU) 2018/1881) a pro látky a směsi s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém;
  • Doplnění specifických koncentračních limitů (SKL), multiplikačních faktorů a odhadů akutní toxicity (ATE), pokud jsou k dispozici, stanovených v souladu s CLP 1272/2008.

Hlavní oddíly BL, které musí projít revizí, jsou 1, 2, 3, 9, 11 a 12.

Ekotox stránky pro bezpečnostní listy: https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy

expert advice

Chcete-li získat další informace ohledně nových požadavků a konkrétního dopadu na vaše produkty, kontaktujte prosím odborný tým Ekotox.