Corap: 24 látek bude hodnoceno v letech 2023-2025

Corap: 24 látek bude hodnoceno v letech 2023-2025

Corap: 24 látek bude hodnoceno v letech 2023-2025

Členské státy plánují zhodnotit 24 látek v letech 2023-2025

Corap: 24 látek bylo uvedeno pro hodnocení EU členskými státy v průběžném akčním plánu Společenství (Community rolling action plan, CoRAP) v letech 2023-2025.
Pět z nich je plánováno zhodnotit v roce 2023, 19 v letech 2024 a 2025.

Corap 2023-2023 látky jsou:
2-Propenová kyselina, methylester, reakční produkty se směsí O,O-bis(rozvětvených a lineárních pentyl a iso-butyl)fosfordithioatů
Butanová kyselina, 4-amino-4-oxosulfo-, N-koko-alkylderiváty, monosodné soli, sloučeniny s triethanolaminem
terc-butylfenyldifenyl fosfát (tBuTPP)
N-methylanilin
Natrium-3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sek-butyl-4-hydroxybenzensulfonát 3,3′-[methylenbis-(oxymethylen)]bisheptan
3,3′-[methylenbis(oxymethylen)]bisheptan
1,3-diisopropylbenzen
1,4-diisopropylbenzen
dioktylcín-oxid
bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid
tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]-fosfát
Směs: tripfenylthiofosphátu a terciálních butylovaných fenylderivátů
Reakční směs 1,3-diisopropylbenzenu a 1,4-diisopropylbenzenu
Benzaldehyd
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)-propylsilandiyl]-co-oxy(dimethylsilan))
Akrylová kyselina, monoester s propan-1,2-diolem
Okten, hydroformylační produkty, nízkovroucí
Diethylether
natrium-hydroxymethansulfinát
Saze
4,4′-Isopropylidendifenol, ethoxylovaný
Betainy, C12-14-alkyldimethyl
5-Isobenzofurankarboxylová kyselina, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reakční produkty s 1-nonanolem
4-(4-isopropoxyfenylsulfonyl)fenol
2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát]
Natrium-(3-nitrobenzensulfonát)
4,4′-methylen-[bis(dibutyldithiokarbamát)]
Propyl-acetát
Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]deriváty

Draft Community rolling action plan 2023-2025: https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2023-2025_en.pdf/1979dfdc-5412-b7a7-4dc2-2be90623d63e?t=1670912130379&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221214

Ekotox Management chemických látek webstránky: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/