Dvě chemické látky nově přidány na EU REACH Kandidátský seznam

Dvě chemické látky nově přidány na EU REACH Kandidátský seznam

Dvě chemické látky nově přidány na EU REACH Kandidátský seznam

Agentura ECHA přidala na seznam kandidátských látek dvě nové chemické látky.

Jedna je toxická pro reprodukci a druhá má velmi perzistentní a velmi bioakumulativní vlastnosti. Používají se například v inkoustech a tonerech a při výrobě plastových výrobků.

Záznamy přidané na kandidátský seznam dne 14. června 2023:

#název látkyes čísloCAS číslodůvod zařazenípříklady použití
1difenyl(2,4,6-trimethylben­ zoyl)fosfin-oxid278-355-875980-60-8Toxický pro reprodukci (Článek 57c)Inkousty a tonery, nátěrové hmoty, fotochemikálie, polymery, lepidla a tmely a plniva, tmely, omítky, modelovací hmoty.
2bis(4-chlorfenyl)-sulfon201-247-980-07-9vPvB
(Článek 57 e)
Výroba chemikálií, plastových výrobků a pryžových výrobků.

Kandidátský seznam má nyní 235 položek – některé jsou skupiny chemikálií, takže celkový počet zasažených chemikálií je vyšší.

Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Je-li látka na tomto seznamu, její použití bude zakázáno, pokud společnosti nepožádají o povolení a Evropská komise jim nepovolí pokračovat v používání.

Důsledky kandidátského seznamu

Podle nařízení REACH mají společnosti zákonné povinnosti, pokud je jejich látka zahrnuta – buď samotná, ve směsích nebo v předmětech – na kandidátském seznamu.

Dodavatelé předmětů obsahujících látku z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostní hmotnost) musí svým zákazníkům a spotřebitelům poskytnout informace, aby je mohli bezpečně používat. Spotřebitelé mají právo zeptat se dodavatelů, zda produkty, které kupují, obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy.

Dovozci a výrobci předmětů budou muset oznámit agentuře ECHA, pokud jejich předmět obsahuje látku z Kandidátského seznamu, do šesti měsíců od data, kdy byl zařazen na seznam (14. června 2023). Dodavatelé látek na kandidátském seznamu, dodávaných buď samostatně, nebo ve směsích, musí svým zákazníkům poskytnout bezpečnostní list.

Podle rámcové směrnice o odpadech musí společnosti rovněž oznámit agentuře ECHA, pokud jejich výrobky obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostní). Toto oznámení je zveřejněno v databázi látek vzbuzujících obavy ve výrobcích agentury ECHA (SCIP).

ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox Centers REACH povolování: https://ekotox.eu/reach-authorisation/

Training Portal: https://ekotoxtraining.com/