ECHA: Druhé datum pro oznamování na portál toxikologických středisek hladce proběhlo

ECHA: Druhé datum pro oznamování na portál toxikologických středisek hladce proběhlo

ECHA: Druhé datum pro oznamování na portál toxikologických středisek hladce proběhlo

Příloha VIII nařízení CLP – od 1. ledna 2024 musí být všechny nebezpečné směsi pro průmyslové použití uváděné na trh EU oznamovány v harmonizovaném formátu.  

Před datem pro oznamování směsí pro průmyslové použití byl pozorován pouze malý nárůst oznámení prostřednictvím portálu ECHA pro podávání žádostí. Oznámení týkající se pouze průmyslového použití však představují přibližně 10 % všech oznámení spotřebitelského a profesionálního použití. 

Společnosti, které provedly oznámení pro toxikologického střediska pro průmyslové směsi podle vnitrostátních pravidel před 1. lednem 2024, musí aktualizovat své informace v harmonizovaném formátu do 1. ledna 2025. Oznámení musí být také provedeno v harmonizovaném formátu ihned, když dojde k jakýmkoli změnám ve směsi – složení, identifikátory produktu, klasifikace (pro zdraví nebo fyzikální nebezpečnost) nebo toxikologická nebezpečnost.  

ECHA webstránky: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/second-poison-centre-notifications-compliance-date-passed-smoothly 

Ekotox PCN & UFI webstránky: https://ekotox.cz/oznamovani-slozeni-nebezpecnych-smesi/