ECHA začne od dubna 2020 kontrolovat zprávy o chemické bezpečnosti

ECHA začne od dubna 2020 kontrolovat zprávy o chemické bezpečnosti

ECHA začne od dubna 2020 kontrolovat zprávy o chemické bezpečnosti

Od dubna 2020 začne Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) kontrolovat úplnost zpráv o bezpečnosti chemických látek (CSR) v případě registrovaných látek – přítomnost informací o použitích, expozici a charakterizaci rizik.

ECHA link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/make-sure-your-chemical-safety-report-is-complete-we-ll-start-to-check-in-april

Kontrola zpráv o chemické bezpečnosti bude založena na informacích o použitích uvedených v registrační dokumentaci.

ECHA bude kontrolovat kompletnost zpráv o chemické bezpečnosti u všech registrací pro látky registrované nad 10 tun ročně a současně klasifikovaných jako nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví, nebo perzistentních, bioakumulativních a toxických.

V případě společných registrací individuální CSR nebudou kontrolovány, jelikož vycházejí ze zprávy o chemické bezpečnosti podané hlavním registrujícím.

Nové kontroly zpráv o chemické bezpečnosti se zaměřují na ověření přítomnosti požadovaných elementů, nikoli na adekvátnost zaslaných informací. Kontroly se budou týkat původně podané dokumentace i upravené a doplněné dokumentace.

V případě, že zprávu o chemické bezpečnosti nebude možné otevřít, anebo je napsána v jiném než oficiálním jazyce členských států EU, bude považována za nekompletní a její podání nebude považováno za úspěšné.

Určité úpravy se budou týkat také elektronické kontroly kompletnosti registrační dokumentace. Pro zajištění plnění základních požadavků na informace uvedených v článcích VII-X nařízení REACH, ECHA zlepšuje kontrolu klíčových parametrů nebezpečnosti. Podrobnější kontroly se budou týkat následujících oblastí: mutagenita, reprodukční toxicita a degradabilita.

Elektronická kontrola se zaměří také na životní cyklus látek. To znamená, že na základě popisu použití bude předmětem kontroly přítomnost informací o životním cyklu výrobků.

Vzhledem k tomu, že tyto změny budou součástí elektronické kontroly, budou rovněž zařazeny do nové verze validačního asistenta programu IUCLID, jehož použití se vyžaduje před zasláním informací do ECHA.

Upravená verze validačního asistenta kontroly úplnosti bude uplatněna na konci dubna vydáním nové verze balíku IUCLID.

Více informací o REACH registraci na stránkách Ekotox: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/


Nemáte čas cestovat za informacemi? Vyberte si z naší nabídky on-line seminářů a získejte vědomosti z pohodlí Vašeho domova nebo pracovního místa.

Školení a on-line semináře (webináře) – první půlrok 2020:

  • Pravidla internetového prodeje produktů obsahujících nebezpečné látky – *Webinář* – 24.3.2020
  • UFI – systém nahlašování nebezpečných směsí – *Webinář* – 31.3.2020

Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz