EkotoxInfo 03/2024 

EkotoxInfo 03/2024 

EkotoxInfo 03/2024 

REVIZE NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH (REFIT) 

Detergenty jako každodenní spotřebitelský a průmyslový produkt mají významný dopad na životní prostředí prostřednictvím znečištění vody. Hladiny sloučenin fosforu a dusíku vedou k eutrofizaci řek, podzemní vody mohou být znečištěny, pokud složky pracích prostředků nejsou plně biologicky rozložitelné, a mikroplasty z obalů se hromadí v těchto prostředích. Prací prostředky navíc stále obsahují látky, které mají dopad na lidské zdraví. Mnoho pracích prostředků na trhu stále obsahuje nebezpečné látky, které narušují endokrinní systém.  

Dne 28. dubna 2023 zveřejnila Komise návrh na revizi nařízení o detergentech, který nabízí významnou příležitost zlepšit kontrolu detergentů na evropském trhu, a tím minimalizovat dopad na lidské zdraví a životní prostředí. 

Cílem návrhu nařízení je implementovat Akční plán pro nulové znečištění (ZPAP) a strategii udržitelných chemických látek (CSS).  

  • Minimalizovat používání nebezpečných látek (CMR, endokrinní disruptory, toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové nebo opakované expozici, respirační senzibilizátory, PBT, vPvB, PMT, vPvM, nebezpečné pro vodní prostředí, látky ovlivňující imunitní, neurologické nebo respirační systém a látky se specifickou orgánovou toxicitou) 
  • Snížit používání fosfátů a sloučenin fosforu – stanovení limitů v souladu s ekoznačkou EU 
  • Zákaz používání jakýchkoli plastových obalů na tablety nebo kapsle na prací prostředky 
  • Rozšíření požadavků na biologickou rozložitelnost na všechny detergenty a povrchově aktivní látky 

Účelem navrhovaného nařízení je 

  • zjednodušit pravidla trhu  

i.  Ruší povinnost poskytovat údaje o složení nebezpečných detergentů 

ii. Zrušit povinný zásah schválených laboratoří, které provedly zkoušky podle nařízení 

iii. Možnost požádat o výjimku pro povrchově aktivní látky, které nesplňují konečné kritérium biologické rozložitelnosti 

iv. Výrobce detergentů a povrchově aktivních látek se sídlem v EU 

  • zjednodušení a zefektivnění označování 

v. Zavést dobrovolné digitální označování, a tím snížit náklady pro průmysl a zvýšit jasnost označování pro koncové uživatele 

vi. Rozlišit mezi balenými produkty a produkty prodávanými ve formátu kazet a jak je označovat   

  • usnadnění prodeje inovativních bezpečných produktů (např. detergentů na bázi mikroorganismů) 
  • zavést bezpečnostní požadavky pro výrobce mikroorganismů v detergentech  

vii. Povinnost výrobců označovat přítomnost mikroorganismů v detergentech za účelem lepší informovanosti spotřebitelů 

  • zvýšit udržitelnost a bezpečnost prostřednictvím jasných pravidel pro znovu plněné prací prostředky  

viii. Spotřebitelé získají informace, které potřebují při nákupu náhradních pracích prostředků 

Vize nulového znečištění do roku 2050 má za cíl snížit znečištění vody na úroveň, která již není považována za škodlivou pro zdraví a přírodní ekosystémy. 


Návrh nařízení je k dispozici na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_EN.pdf 

  Ekotox webstránky: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/detergenty/ 

Ekotox webináře: https://trainingeu.eu/cs/