EkotoxInfo 04/2022

EkotoxInfo 04/2022

EkotoxInfo 04/2022

Doporučujeme vám přečíst si aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

  1. Aktualizace bezpečnostních listů do konce roku 2022
  2. Mapování potenciálně škodlivých chemikálií
  3. Shrnutí březnového zasedání Výboru pro biocidní přípravky
  4. Shrnutí zasedání RAC a SEAC
  5. Nový seznam hodnocení látek CoRAP pro období 2022–2024
  6. Revize nařízení REACH a CLP
  7. Aktualizace registračních požadavků pro látky v REACH
  8. Na autorizační seznam REACH bylo přidáno dalších pět látek
  9. Aktualizace seznamu chemických látek podléhajících oznámení o vývozu
  10. Nový vývoj týkající se schvalování biocidních přípravků

1.Aktualizace bezpečnostních listů do konce roku 2022

Připomínáme, že v červnu 2020 bylo zveřejněno nařízení 2020/878/EU, kterým se mění příloha II [obsah bezpečnostního listu] nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nový formát bezpečnostních listů mimo jiné zohledňuje: potřebu poskytnout specifické koncentrační limity a také multiplikační faktory a odhady akutní toxicity; povinnost poskytovat informace o nanoformě částic a přítomnosti endokrinních disruptorů.

Všechny stávající bezpečnostní listy beze změn lze používat do 31. prosince 2022. Po tomto datu mohou být v oběhu pouze bezpečnostní listy, které odpovídají nejnovějšímu formátu definovanému v nařízení 2020/878 / EU.

2.Mapování potenciálně škodlivých chemikálií

V roce 2021 agentura ECHA posoudila celkem 1900 chemických látek a kategorizovala je na základě dalších regulačních potřeb pro každou látku. Cílem agentury ECHA je do roku 2027 přezkoumat všechny registrované chemické látky nad 1 tunu ročně, zařadit je do příslušné kategorie a vyhodnotit další regulační opatření každé látky (nebo skupiny látek).

Na webových stránkách agentury ECHA najdete úplný seznam látek s přiřazenou kategorií nebo informace o tom, zda látka podléhá dalším regulačním potřebám, zda hodnocení již bylo dokončeno nebo se připravuje.

Výsledky hodnocení jsou pro podnikatele klíčovou otázkou, protože je mohou ovlivnit:

• zařazení látky na seznam látek podléhajících povolení

• omezení používání určitých látek, včetně látek ED

• potřeba aktualizovat registraci REACH

ECHA link: https://echa.europa.eu/pl/-/mapping-of-potentially-harmful-chemicals-on-target-to-meet-2027-goal

3.Shrnutí březnového zasedání Výboru pro biocidní přípravky

Během zasedání výbor přijal 3 stanoviska k účinným látkám:

• methylendithiokyanát – žádná podpora pro použití ve skupině 12

• (13Z) -hexadec-13-en-11-yn-1-ylacetát – podporováno schválení ve skupině 9

• propiconazol – identifikovaný jako splňující kritéria vyloučení ve skupině 8

Kromě toho výbor přijal následující čtyři kladná stanoviska k povolením EU:

• Propan-1-ol – PT1

• Propan-2-ol – PT2 a PT4

• L – (+) mléčná kyselina – PT2

• Aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného – PT2

Podnikatelé používající látky uvedené ve výše uvedených skupinách výrobků budou muset po jejich oficiálním schválení požádat o registraci v evropských postupech, aby udrželi výrobky na trhu.

ECHA link: https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-march-bpc-meeting

4.Shrnutí zasedání RAC a SEAC

V březnu se konalo jednání výborů pro hodnocení rizik (RAC) a výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC). Norská navrhovaná omezení pro Dechlorate Plus byla podpořena s argumentem, že každá z navrhovaných možností by mohla být úměrná přínosům pro společnost a vzniklým nákladům. Na jednání oba výbory přijaly stanovisko k přezkoumání a hodnocení průmyslového použití 1,2-dichlorethanu a dvě stanoviska ke stanovení limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro 1,4-dioxan a isopren. Kromě toho bylo přijato 10 stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování, včetně klasifikace síry a vícestěnných uhlíkových nanotrubic.

ECHA link: https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-march-rac-and-seac-meetings

5.Nový seznam hodnocení látek CoRAP pro období 2022–2024

Postupový plán Společenství (CoRAP) byl aktualizován na období 2022–2024 a je zveřejněn na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky. Plán předpokládá vyhodnocení 27 látek podezřelých z toho, že představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Z 27 uvedených látek byly dvě přerozděleny a 25 látek bylo přesunuto z předchozího seznamu (2021–2023) zveřejněného 17. března 2021. Žadatelé o registraci by si měli ověřit, zda je třeba jejich dokumentace pro látky aktualizovat o nové relevantní informace, např. nebezpečí, množství, použití a expozice a zda není potřeba jejich registrační dokumentaci aktualizovat.

Webové stránky Ekotox REACH:https://ekotox.eu/news/community-rolling-action-plan-update-covering-the-years-2022-2023-and-2024/

6.Revize nařízení REACH a CLP

Veřejná konzultace k novele nařízení REACH skončila 15. dubna a legislativní proces se posunul do další fáze. Posouzení dopadů by mělo být dokončeno a předloženo spolu s návrhem Komise ve 4. čtvrtletí 2022. Revize nařízení REACH bude mít významný dopad na výrobce, pracovníky a uživatele chemických látek v celé Evropě. Očekává se, že některé plánované změny nařízení REACH zvýší náklady pro průmysl. Nařízení CLP bude rovněž předmětem cílené revize spolu s dalšími právními předpisy o chemických látkách specifických pro odvětví a úprava revize CLP je plánována na 2. čtvrtletí 2022.

EC link: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/


Ekotox  Chemický management link: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

7.Aktualizace požadavků na registraci látek v nařízení REACH

Dne 24. března 2022 zveřejnila Evropská komise změny příloh VI až X nařízení REACH (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/477). Aktualizace příloh obsahuje revidované požadavky na registraci chemických látek v Evropské unii podle REACH. Ve druhé polovině roku 2022 agentura ECHA zveřejní aktualizovaného průvodce registračními požadavky. Firmy by měly začít připravovat aktualizaci svých registračních dokumentací látek, protože změny začnou platit v říjnu 2022.

Webové stránky Ekotox REACH:https://ekotox.eu/news/updating-requirements-for-chemical-substances-registration-under-reach/

8.Na autorizační seznam REACH bylo přidáno dalších pět látek

Agentura ECHA identifikovala pět látek jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) kvůli jejich toxickým, karcinogenním nebo endokrinním vlastnostem narušujícím reprodukci. Novela právního aktu seznamu látek, na který se vztahuje udělování povolení pro použití (příloha XIV k nařízení REACH), byla zveřejněna 11. dubna v Úředním věstníku EU. Společnosti, které chtějí pokračovat v používání těchto látek po vyznačení data zániku, budou muset podat žádost o povolení.

Link na autorizaci Ekotox REACH:https://ekotox.eu/news/five-substances-added-to-eu-reach-authorisation-list/

9.Aktualizace seznamu chemických látek podléhajících oznámení o vývozu

Evropská komise aktualizovala přílohy I a V nařízení o předchozím souhlasu (nařízení PIC, (EU) č. 649/2012). Nařízení PIC reguluje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem, které chtějí tyto chemikálie vyvážet do zemí mimo EU. Aktualizace byla vydána 20. dubna 2022 a vstoupí v platnost 1. července 2022.

Webové stránky Ekotox PIC:https://ekotox.eu/news/updated-list-of-chemicals-covered-by-pic-export-notification-22/

10.Nový vývoj týkající se schvalování biocidních přípravků

Biocid ARIEL chlorine Professional System 5 chlorové bělidlo na bílé prádlo – obsahuje účinnou látku aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného, který je zařazen v seznamu schválených účinných látek. Povolení bylo uděleno na období od 24. dubna 2022 do 31. března 2032. (PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/527) link:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0527

FREE WEBINAR: May 24 2022; 9:00 – 11:00

EU Reform of „the authorisation and restrictions“ system

https://ekotoxtraining.com/events/eu-reform-of-the-authorisation-and-restrictions-system/