EkotoxInfo 05/2019 – přinášíme Vám aktuální témata a výběr z květnového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

EkotoxInfo 05/2019 – přinášíme Vám aktuální témata a výběr z květnového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

EkotoxInfo 05/2019 – přinášíme Vám aktuální témata a výběr z květnového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

 1. Selekce chemických látek na trhu EU pro regulační opatření
 2. REACH registrační dokumentace – požadavky na zvýšení kvality
 3. UFI – aktuální vývoj – CLP Příloha VIII
 4. Kontrola expozice na pracovištích

 • Selekce chemických látek na trhu EU pro regulační opatření

Cílem Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) je do roku 2027 zlepšit chemickou bezpečnost, zajistit  úplný přehled o všech registrovaných látkách na trhu EU. Celý postup je definovaný Integrovanou regulační strategií, jejíž první verze byla zveřejněna v roce 2019.

Zaměřuje se na určení potřeby doplnění informací registrujícími, nebo přímo opatřeními pro řízení rizik. Registrované látky byly zmapovány s cílem určit další regulační kroky. Aktuálně se pozornost soustřeďuje na 4 700 látek registrovaných v objemech nad 100 tun/rok. Více než 40% těchto látek bylo už rozděleno do skupin.

Látky jsou rozděleny do 3 skupin:

 1. Látky s vysokou prioritou pro doplnění dat a hodnocení (oranžová barva) – aktuálně 1300 látek.
 2.  Látky s vysokou prioritou pro kontrolu rizik (žlutá barva) – aktuálně 270 látek.
 3. Látky s nízkou prioritou pro další regulační opatření (tmavozelená barva) – aktuálně 450 látek.

Více se dozvíte kliknutím na tento link: https://ekotox.cz/reach/zavadeni-systemu-reach/


 • REACH registrační dokumentace – požadavky na zvýšení kvality

Prověřování úplnosti a kvality registrační dokumentace k látkám je logickým a očekávaným krokem ECHA. Stále se opakující zjištění o nízké kvalitě registračních údajů v Evropě mají za následek zvýšení tlaku regulačních orgánů na společnosti, které své látky registrovaly v jiných letech. Pokud chce ECHA splnit svůj cíl přehodnocení údajů o všech registrovaných chemických látkách s cílem použít tyto údaje na zvýšení chemické bezpečnosti, nepůjde to bez dalších investicí do doplnění údajů. Tyto náklady musí z největší části nést průmysl. I když byla podána společná registrace, odpovědným není jen hlavní registrující, ale všechny společnosti, které jsou součástí společného podání.

ECHA nejnověji zdůrazňuje, aby každý registrující prověřil údaje, které jsou součástí registrační dokumentace:

 1. Správná identifikace registrované látky.
 2. Vložení fyzikálně-chemických, toxikologických a environmentálních informací.
 3. V případě použití metody read-across, správně a dostatečné zdokumentování hypotézy.
 4. Pravidelné doplňování informací v registrační dokumentaci.
 5. Správná klasifikace registrované látky.

Pokud hledáte pomoc při registraci a aktualizaci dossieru, klikněte na tento link: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/


 • UFI – aktuální vývoj – CLP Příloha VIII

Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním přílohy o harmonizovaných informacích souvisejících s reakcí na ohrožení zdraví – se bude měnit s cílem harmonizovat terminologii a doplnit, respektive upřesnit některé požadavky tohoto nařízení.

Na etiketách a štítcích výrobků se od roku 2020 bude uvádět nový prvek označení – 16ti-místný kód, který se nazývá jednoznačný identifikační kód vzorce (UFI).

Takzvané přechodné období pro výrobky již uvedené na trh a nahlášené příslušným orgánům členských států před 1.1.2020 je určeno do 1. ledna 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všech výrobků klasifikovaných kvůli zdravotním nebo fyzikálním rizikům.

UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16ti-místný alfanumerický kód, který bude povinně na štítku výrobků, které obsahují nebezpečnou směs.

Kromě UFI se vyžaduje poskytnutí dalších informací o nebezpečné směsi a souvisejících výrobcích národním institucím, jakým je v Česku Ministerstvo zdravotnictví a Toxikologické informační středisko (TIS).

Společnosti budou povinny oznámit UFI a další informace o výrobcích v novém harmonizovaném formátu do 1. ledna 2020 pro směsi určené k použití u spotřebitelů. Směsi určené k profesionálnímu použití budou muset bát oznámeny do 1. ledna 2021 a směsi k průmyslovému použití až do 1. ledna 2024.

Podle dnešních informací se uvažuje o posunutí termínu pro směsi určené pro spotřebitele na 1. ledna 2021.

Na tyto nové požadavky se připravuje i systém Chemdox, čímž se tento praktický nástroj pro tvorbu a správu bezpečnostních listů, etiket a další dokumentace stane univerzálním nástrojem pro široké použití v obchodě a průmyslu: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/sw-produkty/


 • Kontrola expozice na pracovištích

Expoziční limity pro pracovní prostředí (occupational exposure limit (OEL)) je regulační nástroj pro stanovení bezpečných koncentračních hladin chemických látek v pracovním ovzduší.

Evropská komise a ECHA se v lednu 2019 dohodly, že agentura ECHA začne vydávat doporučení pro prioritní OEL v rámci legislativy bezpečnosti a ochrany zdraví (OSH). ECHA předpokládá, že zpracuje hodnocení pro 4 až 5 látek ročně.

Více o podmínkách expozice a o scénářích expozice se dočtete zde: https://ekotox.cz/reach/scenar-expozice/

Zdroj: ECHA/NR/19/18 (20.5.2019)

Úplná zpráva agentury ECHA je dostupná v EN verzi na: https://echa.europa.eu/sk/-/may-newsletter-online


Znáte svoje povinnosti?

Nabízíme Vám naše odborné kapacity pro oblast zavedení systému chemického managementu a tím plnění požadavků REACH legislativy ve Vaší společnosti.

Základem je znát aktuální stav ve Vašem podniku –

REACH + CLP screening
BL screening

Zavádění managementu chemické bezpečnosti: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/management-rizik-v-podniku/

Podrobnější informace jsou dostupné na našich webových stránkách.


 • REACH konference 2019 – brzké zvýhodněné přihlášení do 31.5.2019!!!

REACH konference 2019 – nejdůležitější událost pro chemickou legislativu ve středoevropském regionu – plenární přednášky spolu se 3 diskusními sekcemi – zástupci evropských průmyslových svazů, představitelé evropských institucí a Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), členských států…
Aktuální program a možnost přihlášení: https://trainingeu.eu/cs/

V případě Vašeho zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Pokud máte nějaké dotazy, prosím neváhejte napsat nám email, nebo zavolat na kontakty uvedené níže.

S přáním pěkného dne,

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Traťová 1
619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
Mobil: +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Weby: https://ekotox.cz/, https://ekotoxcenters.eu, https://trainingeu.eu/cs/
Facebook: Ecotoxicological Centers