EkotoxInfo 09/2019 – přinášíme Vám výběr z aktuálního zářijového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

EkotoxInfo 09/2019 – přinášíme Vám výběr z aktuálního zářijového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

EkotoxInfo 09/2019 – přinášíme Vám výběr z aktuálního zářijového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

Ekotox Centers

30. září 2019

  1. Návrh na omezení látek senzibilizujících kůži v textilních a kožených výrobcích
  2. Nejnovější vývoj v oblasti Rotterdamské úmluvy (PIC)
  3. SCIP databáze – zlepšení bezpečnosti předmětů a snížení nebezpečnosti odpadů

1. Návrh na omezení látek senzibilizujících kůži v textilních a kožených výrobcích

Návrh na omezení KemI a ANSES’s (švédské a francouzské agentury) předpokládá zavedení koncentračních limitů v textilních a kožených výrobcích pro látky, které mají harmonizovanou klasifikaci podle nařízení CLP jako senzibilizující kůži v kategoriích 1/1A/1B.

Použitý přístup určení nejvyšších koncentračních limitů je obdobný jako v případě restrikčního návrhu na tetovací atramenty a permanentní make-up.

Jako součást připomínkovacího procesu otevřela ECHA 6-měsíční období pro veřejnost, kde vyzývá zainteresované strany k předkládání připomínek k předmětnému návrhu do 19.12.2019.

Současně ECHA výbory (RAC a SEAC) budou pokračovat v hodnocení rizik a v socio-ekonomické analýze.

Jakmile ECHA výbory svá stanoviska připraví, ECHA je předloží evropské Komisi. Komise posoudí, zda podmínky pro přijetí omezení jsou splněny, připraví předběžná opatření pro zavedení omezení a zašle je k posouzení členským státům EU v rámci REACH Komise.

Více se dozvíte kliknutím na tento link: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


2. Nejnovější vývoj v oblasti Rotterdamské úmluvy (PIC)

Rotterdamská úmluva vytváří rámec pro výměnu informací a informovaná rozhodnutí pro obchody s vybranými nebezpečnými pesticidy a průmyslovými chemikáliemi. V EU je úmluva implementována tzv. EU PIC nařízením.

Do Přílohy III byly přidány 2 nové látky:

pesticid, forát (ES 206-052-2, CAS 298-02-2) a průmyslová chemická látka, hexabromcyklododekan (HBCDD) (ES 247-148-4, CAS 25637-99-4).

Příloha III Rotterdamské úmluvy teď obsahuje 52 látek.

Tyto látky jsou v režimu PIC (Prior Inform Consent), tedy procedury, kterou přijímající země mohou rozhodnout, zda akceptují budoucí dovoz těchto látek, nebo je odmítnou.

Ve smyslu EU PIC nařízení je HBCDD už uvedené i v části 1 Přílohy V a z tohoto důvodu je vývoz této látky z EU zakázaný.

link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


3. SCIP databáze – zlepšení bezpečnosti předmětů a snížení nebezpečnosti odpadů

Každý výrobce nebo dodavatel předmětu, který je uveden na trh EU a obsahuje SVHC látku uvedenou na Kandidátském seznamu, bude muset oznámit informace o předmětu do Evropské agentury pro chemické látky ECHA počínaje 5. lednem 2021. Tato nová povinnost vychází z požadavků revidované směrnice o odpadech, která se zaměřila na snížení tvorby odpadů s obsahem nebezpečných látek a podporuje substituci.

Nová SCIP databáze bude obsahovat informace o SVHC látkách v předmětech jako takových nebo v komplexních výrobcích (produktech). Předmětné informace budou důležité i pro společnosti zabývající se separací odpadů a recyklací a budou podporovány společnosti, které nakládají s odpadem tak, aby si mohli být jisté, že recyklované materiály nebudou v budoucnosti obsahovat nechtěné chemické látky.

Autority mohou využívat databázi jako nástroj pro identifikaci výskytu látek jejich zájmu v předmětech. Taktéž to umožní získat informace pro rozhodování o případné potřebě dalších regulačních opatření. Pro spotřebitele může databáze nabídnout informace a pomoci jim rozhodnout se na základě lepších a přesnějších informací.

Link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Znáte své povinnosti?

Nabízíme Vám naše odborné kapacity pro oblast zavedení systému chemického managementu a tím plnění požadavků REACH legislativy ve Vaší společnosti.

Široká nabídka školení a webinářů: https://trainingeu.eu/cs/

Webináře jsou dostupné i v anglickém jazyce: https://ekotoxtraining.com/

Pokud máte nějaké dotazy, prosím neváhejte napsat nám email, nebo zavolat na kontakty uvedené níže.

S přáním pěkného dne,

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik jíž více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.eu
Facebook: Ecotoxicological Centers