EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

  1. Ukrajinské REACH a CLP
  2. Sloučeniny chromu REACH povolení – oxid chromový
  3. Zpráva ECHA k REACH povolování SVHC látek
  4. Proces omezení některých kobaltových sloučenin je ukončen 
  5. Konzultace k novým CLP třídám nebezpečnosti dokončena
  6. Látky senzibilizující kůži ve směsích pro spotřebitele 
  7. Připomínka k aktualizaci bezpečnostních listů 

1. Ukrajinské REACH a CLP

Kabinet ministrů schválil ukrajinský projekt nakládání s chemikáliemi. Ukrajina vytvoří právní základ pro zavedení moderních evropských nařízení REACH a CLP. Kromě toho musí Ukrajina podle asociační dohody s EU harmonizovat svou legislativu v oblasti životního prostředí s evropskou legislativou a implementovat ustanovení Basilejské úmluvy, Rotterdamské úmluvy a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP). Návrh bude nyní předložen ukrajinskému parlamentu ke schválení a realizaci.

Ekotox news: https://ekotox.eu/news/ukraines-cabinet-approves-draft-chemicals-management-law/

2. Sloučeniny chromu REACH povolení – oxid chromitý

Agentura ECHA obdržela více než 1 000 oznámení z průmyslových závodů v EU používajících oxid chromitý při chromování a povrchové úpravě. Vyplývá to ze dvou rozhodnutí Evropské komise z prosince 2020, která udělují povolení k používání chemické látky do září 2024. Výkonné orgány nyní mohou provádět kontroly podle potřeby.

Oznámením použití agentuře ECHA společnosti potvrzují, že dodržují podmínky použití stanovené v rozhodnutích o povolení udělených jejich dodavatelům. V rámci podmínek musí do konce roku 2021 informovat agenturu ECHA o tom, jak jsou jejich pracovníci vystaveni oxidu chromovému. Tyto informace pomohou společnostem ještě lépe chránit své zaměstnance tím, že minimalizují jejich expozici tomuto karcinogenu.

Většina následných uživatelů, kteří chtějí pokračovat v používání oxidu chromového, si bude muset připravit individuální žádost o autorizaci podle nařízení REACH.

Ve skutečnosti není mnoho času na přípravu všech dokumentů potřebných pro úspěšnou autorizaci podle nařízení REACH. Společnosti by měly začít co nejdříve, aby dokončily všechny požadované kroky včas.

Ekotox stránky pro REACH povolování: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

3. Zpráva ECHA k REACH povolování SVHC látek

Agentura ECHA zveřejnila zprávu o používání látek SVHC, které podléhají autorizaci. Studie se týkala období 2010–2021 a její výsledky ukazují, že používání těchto látek se v EU snížilo přibližně o 45 %. Výsledky potvrzují, že zavedení povolovacího řízení je účinné a přináší hmatatelný prospěch.

Change of tonnage of Annex XIV substance 2010-2021_en (europa.eu)

4. Proces omezení některých kobaltových sloučenin je ukončen

Navrhované omezení některých sloučenin kobaltu nebylo dočasně přijato. Podle dubnového rozhodnutí by výbor neměl připravovat změny přílohy XVII nařízení REACH. Komise však požádala RAC o stanovisko k limitům expozice sloučenin kobaltu na pracovišti, které má být předloženo do konce tohoto roku.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

5. Konzultace k novým CLP třídám nebezpečnosti dokončena

Otevřené veřejné konzultace k návrhu zákona zavádějícího nové třídy nebezpečnosti v rámci revize nařízení CLP trvaly do 18. října, výbor navrhl nutnost zavedení 3 nových tříd nebezpečnosti. Komise nyní posoudí připomínky k projektu a zahájí postup pro přijetí změn.

Váš názor (europa.eu)

6. Látky senzibilizující kůži ve směsích pro spotřebitele

Otevřené veřejné konzultace k návrhu zákona zavádějícího nové třídy nebezpečnosti v rámci revize nařízení CLP trvaly do 18. října. Komise navrhla, že je třeba zavést 3 nové třídy nebezpečnosti. Nyní vyhodnotí připomínky k návrhu a zahájí schvalovací řízení změn.

Váš názor (europa.eu)   

7. Připomínka k aktualizaci bezpečnostních listů

Ještě jednou bychom vám rádi připomněli nadcházející datum aktualizace všech bezpečnostních listů. Od 1. ledna 2023 musí všechny bezpečnostní listy odpovídat novému formátu.

https://ekotox.cz/news/bezpecnostni-listy-2022-nezmeskejte-termin/


EKOTOX CENTERS konzultace a podpora https://ekotox.cz/

Online konzultace, školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/