EkotoxInfo 11/2022 

<strong>EkotoxInfo 11/2022</strong> 

EkotoxInfo 11/2022 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH
 2. Návrhy omezení pro bisfenoly a kreosot  
 3. Zveřejněné zprávy o hodnocení potřeb regulace 
 4. Proces omezení některých sloučenin kobaltu byl ukončen
 5. Konzultace k novým CLP třídám ukončena
 6. Látky senzibilizující kůži ve směsích pro širokou veřejnost
 7. Kontrolní program importovaných látek a výrobků v letech 2023-2025
 8. Připomenutí aktualizace bezpečnostních listů
 1. Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

Agentura ECHA ověřovala, zda látky získané z odpadu splňují podmínky pro vynětí z registrace látky podle nařízení REACH. Ze získaných výsledků vyplynulo, že 26 % látek nesplňovalo podmínky v rozsahu:

 • identitu zpětně získané látky s původní látkou registrovanou podle nařízení REACH;
 • dostupnost informací o bezpečném používání.

Ekotox news: https://ekotox.cz/news/kazda-ctvrta-latka-ziskana-z-odpadu-neni-v-souladu-s-narizenim-reach/

 • Návrhy omezení pro bisfenoly a kreosot

Návrhy na omezení jsou zveřejněny pro látky:

 • 4,4′-isopropylidendifenol (bisfenol A) stejně jako další bisfenoly a jeho deriváty s vlastnosti narušujícími endokrinní činnost v životním prostředí, připravuje Německo;

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1853413ea?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

a

 • kreosot a příbuzné látky, připravuje Francie.

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e187fd0b65?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

Ekotox REACH webpages: https://ekotox.cz/reach/omezeni/

 • Zveřejněné zprávy o hodnocení potřeb regulace

Zpráva pro skupinu látek kyseliny parabenové, soli a estery je nyní k dispozici.

https://echa.europa.eu/documents/10162/3448017/GMT_310_Paraben_acid_salts_and_esters_Report_public_25989_en.pdf/7c9e3c51-a5e7-cba6-f651-9bde1f5ef362?t=1667289050628&utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

 • Proces omezení některých sloučenin kobaltu byl ukončen

Navrhované omezení některých sloučenin kobaltu zatím nebylo dočasně přijato. Podle dubnového rozhodnutí by výbor neměl připravovat změny přílohy XVII nařízení REACH. Komise však požádala RAC o stanovisko k limitům expozice sloučenin kobaltu na pracovišti, které má být předloženo do konce tohoto roku.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

 • Konzultace k novým CLP třídám ukončena

Otevřené veřejné konzultace k návrhu zákona zavádějícího nové třídy nebezpečnosti v rámci revize nařízení CLP trvaly do 18. října, výbor navrhl nutnost zavedení 3 nových tříd nebezpečnosti. Komise nyní posoudí připomínky k projektu a zahájí postup pro přijetí změn.

Have your say (europa.eu)

 • Látky senzibilizující kůži ve směsích pro širokou veřejnost

Dánsko, Francie, Německo a Irsko požádaly zúčastněné strany, aby předložily informace týkající se látek senzibilizujících kůži ve směsích určených pro širokou veřejnost. Shromážděné informace budou použity k posouzení potřeby regulačních opatření týkajících se kožních senzibilizátorů ve směsích určených široké veřejnosti.

Tato výzva k předložení důkazů byla prodloužena do 31. října 2022.

Aktuální výzvy k připomínkám:

https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220928

 • Kontrolní program importovaných látek a výrobků v letech 2023-2025

Inspekce jsou plánovány na období 2023–2025 a začleňují vnitrostátní orgány členských států. Projekt bude rovněž pracovat na dalším rozvoji a posílení stávající spolupráce mezi inspektory REACH a celními orgány.

https://ekotox.cz/news/program-kontroly-dovazenych-latek-a-vyrobku-2023-2025-2/

 • Připomenutí aktualizace bezpečnostních listů

Ještě jednou bychom vám rádi připomněli nadcházející datum aktualizace aktuálních bezpečnostních listů. Od 1. ledna 2023 musí všechny bezpečnostní listy odpovídat novému formátu.

https://ekotox.cz/news/bezpecnostni-listy-2022-nezmeskejte-termin/

EKOTOX CENTERS konzultace a podpora https://ekotox.cz/ Online konzultace, školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/