EkotoxInfo 5/2022

EkotoxInfo 5/2022

EkotoxInfo 5/2022

Přinášíme vám aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. ATP-18 k nařízení CLP
 2. Ověření a úpravy velikostí podniku v REACH-IT
 3. Další verze EuPCS
 4. Nové konzultace k žádostem o povolení
 5. Konzultace o harmonizované klasifikaci a označování
 6. Schůze výborů v květnu/červnu
 7. Novinky týkající se schvalování přípravků na ochranu rostlin

ATP-18 k nařízení CLP

Dne 3. května 2022 vydala Evropská unie (EU) nařízení (EU) 2022/692, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (CLP). Revize: doplňuje 39 nových položek, nahrazuje 17 položek, odstraňuje 1,5-naftylen-diisokyanát. Podle ATP-18 vstoupí v platnost 23. května 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R0692

Opravy velikosti podniku v REACH-IT

Agentura ECHA neustále zahajuje nová ověřování velikosti společností, které v době registrace podle nařízení REACH prohlásily, že jsou malými a středními podniky. Pokud si společnost uvědomí, že velikost společnosti v REACH-IT byla uvedena nesprávně, byla krátká doba na provedení oprav. Tyto informace musely být agentuře ECHA poskytnuty prostřednictvím e-mailu: sme-verification(at)echa.europa.eu do 31. května 2022.  Správní poplatek v případě nesprávné velikosti společnosti činí až 19 900 EUR.  Centra Ekotox vám mohou pomoci, ikdyž potřebujete pomoc s daty REACH-IT a správou dokumentace.

https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/

Další verze EuPCS

Další verze evropského systému kategorizace produktů (EuPCS) je plánována na duben 2023. Agentura ECHA před jejím zveřejněním zahájila průzkum s cílem shromáždit zpětnou vazbu o možných zlepšeních, který byl otevřen do 18. května.  Předchozí EuPCS vol. 2 byl aktualizován změnami pro e-liquidy, zdravotnické prostředky, slitiny a pyrotechnické výrobky.  Společnosti mohou použít EuPCS k popisu hlavního zamýšleného použití svých směsí při přípravě oznámení v systému Toxikologických středisek.

https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/-/help-us-improve-the-eupcs

 Nové konzultace k žádostem o povolení

Agentura ECHA zahájila konzultaci o 13 žádostech o povolení, které se týkají 16 použití:
oxidu chromitého (ES 215-607-8, CAS 1333-82-0), používaného pro leptání a galvanické pokovování plastů, při funkčním chromování a při dekorativním/funkčním pokovování a

trixylylfosfátu (ES 246-677-8, CAS 25155-23-1), používaného v uzavřených systémech jako hydraulická kapalina.

Konzultace bude probíhat do 13. července a své připomínky můžete předložit na internetových stránkách agentury ECHA.

https://ekotox.cz/reach/povolovani/postup-autorizace/

Konzultace o harmonizované klasifikaci a označování

Agentura ECHA navrhla 3 nové harmonizované klasifikace a označování. Uzávěrka připomínek je 15. července 2022.

 • N-1-nafthylanilin; N-fenylnaftalen-1-amin (EC 201-983-0, CAS 90-30-2);
 • oxid dusný (EC 233-032-0, CAS 10024-97-2),
 • trisulfid tetrafosforu, seskvalfid fosforečný (EC 215-245-0, CAS 1314-85-8).

Konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování – ECHA (europa.eu)

Schůze výborů v květnu/ červnu

Programy nadcházejících zasedání vědeckých výborů agentury ECHA jsou k dispozici online:

 • Výbor pro posuzování rizik se sejde na místě v Helsinkách ve dnech 30. května až 3. června 2022,
 • Výbor pro socioekonomickou analýzu uspořádá ve dnech 31. května až 3. června a 7.–8. června 2022 hybridní zasedání, a
 • Výbor pro biocidní přípravky se sejde online ve dnech 8.–9. a 14.–16. června 2022.

Novinky týkající se schvalování přípravků na ochranu rostlin

Pro účinnou látku bifenazát se schválení prodlužuje do 30. června 2037 za těchto podmínek: povoluje se pouze pro použití na nejedlých plodinách ve stálých sklenících. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/698) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0698&qid=1623758506160&from=EN

Pro účinnou látku bispyribak byla doba platnosti schválení zkrácena do 31. července 2022. Důvodem bylo stažení žádosti o obnovení schválení.

(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/808) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0808&qid=1623758506160&from=EN

Pro účinné látky parafinové oleje (CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0, CAS 97862-82-3) byly rozšířeny podmínky použití. V současné době mohou být parafínové oleje použity jako insekticidy, akaricidy a fungicidy. Podle potřeby musí být do podmínek použití zahrnuta opatření ke zmírnění rizika.

(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/800) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0800&qid=1623758506160&from=EN

Účinná látka 1,3-dichlorpropen není v současné době schválena jako přípravek na ochranu rostlin z důvodu nedostatečných údajů pro posouzení rizika pro spotřebitele, provozovatele, pracovníky, obyvatele a byly odůvodněny obavy ohledně podzemních vod, necílových členovců (včetně včel), ptáků a savců a půdních organismů.

(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/740) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0740&qid=1623758506160&from=EN

Napsat komentář