EkotoxInfo – REACH omezování

EkotoxInfo – REACH omezování

EkotoxInfo – REACH omezování

9.10.2019

ECHA informuje o přípravě nových návrhů na omezení použití PAU v granulích a mulčích a olova ve střelivu, nábojích a rybářském náčiní

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých stránkách informuje o návrhu na omezení použití pro 8 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v granulích a mulčovacích materiálech používaných například na výrobu umělé trávy na hřiště a sportovních podlah.
Současně se otevírá veřejná diskuse k návrhům omezení použití olova ve střelivu, nábojích a rybářském náčiní.  

PAU

Výbor pro socio-ekonomickou analýzu (SEAC) přijal finálně stanovisko podporující návrh Holandského národního institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) a také v červnu přijaté stanovisko Výboru pro hodnocení rizik (RAC).

Návrh na omezení snižuje limit na celkovou koncentraci osmi PAU na 20 mg/kg (0.002 % hmotnostních).

Cílem restrikčního opatření je zabezpečit nízké riziko vzniku karcinogenity v souvislosti s expozicí PAU pro ty, kteří přicházejí do kontaktu (inhalačně anebo pokožkou) s granuláty nebo mulčovacími materiály. To se týká například fotbalistů, dětí hrajících si na umělé trávě anebo umělých sportovních plochách, a pracovníků, kteří je pokládají a provádí údržbu takových materiálů.

Návrh se netýká existujících ploch, ale zaručuje, že materiál, který se použije na údržbu (doplnění), už bude splňovat nový limit.

Seznam PAU

Látka CAS číslo
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Závěrečná stanoviska RAC a SEAC budou zaslány Evropské komisi, která rozhodne, zda podmínky pro uplatnění restrikcí jsou splněny. Pokud Komise rozhodne, že podmínky jsou splněny, připraví návrh opatření pro zařazení na seznam REACH omezení (Příloha XVII) a zašle k rozhodnutí členským státům v REACH komisi.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Olovo

ECHA zahájila jednání pro posouzení potřeby pro zavedení omezení použití olova v myslivosti a rybářství.

ECHA vyzývá zainteresované strany, aby do 16. prosince 2019 zaslali doklady a informace o použití olova ve střelivu použitém mimo mokřady, nábojů v jakémkoli terénu a rybářských pomůckách.

Výzva je adresována společnostem, obchodním sdružením, mysliveckým sdružením, organizacím sportovní střelby a rybářství, výzkumným organizacím a jakýmkoli dalším zúčastněným osobám v členských státech EU.

Hlavním zaměřením je posoudit rizika související s olovem pro životní prostředí a volně žijící zvířata a také rizika pro lidské zdraví spojené s konzumací masa z ulovených zvířat.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Aktualizovaná školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

Výběr z nabídky:

  • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
  • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
  • UFI kódy – *Webinář*
  • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
FB: Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list