Evropská komise přijala opatření k omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Evropská komise přijala opatření k omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Evropská komise přijala opatření k omezení záměrně přidávaných mikroplastů

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2055 ze dne 25. září 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o mikročástice syntetických polymerů.

Přijaté omezení používá širokou definici mikroplastů – pokrývá všechny syntetické polymerní částice pod pět milimetrů, které jsou organické, nerozpustné a odolávají degradaci. Účelem je snížit emise záměrných mikroplastů z co největšího počtu výrobků. Některé příklady běžných produktů spadajících do působnosti omezení jsou:

* Zrnitý výplňový materiál používaný na umělé sportovní povrchy – největší zdroj záměrných mikroplastů v životním prostředí;

* Kosmetika, kde se mikroplasty používají pro různé účely, jako je exfoliace (mikrokuličky) nebo získání specifické textury, vůně nebo barvy;

* Prací prostředky, aviváže, třpytky, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, hračky, léky a zdravotnické prostředky, abychom jmenovali alespoň některé.

Výrobky používané v průmyslových závodech nebo neuvolňující mikroplasty během používání jsou vyňaty ze zákazu prodeje, ale jejich výrobci budou muset poskytnout pokyny, jak výrobek používat a likvidovat, aby se zabránilo emisím mikroplastů.

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

  • doplňuje se následující položka:

‘78. Syntetické polymerní mikročástice: polymery, které jsou pevné a splňují obě následující podmínky:

(a) jsou obsaženy v částicích a tvoří alespoň 1 % hmotnosti těchto částic; nebo vytvořit souvislý povrchový povlak na částicích;

(b) alespoň 1 % hmotnostní částic uvedených v písmenu a) splňuje některou z následujících podmínek:

(i) všechny rozměry částic jsou rovné nebo menší než 5 mm;

(ii) délka částic je rovna nebo menší než 15 mm a poměr jejich délky k průměru je větší než 3.

Následující polymery jsou z tohoto označení vyjmuty:

(a) polymery, které jsou výsledkem polymeračního procesu, který proběhl v přírodě, nezávisle na procesu, kterým byly extrahovány, které nejsou chemicky modifikovanými látkami;

(b) polymery, které jsou rozložitelné, jak bylo prokázáno v souladu s dodatkem 15;

(c) polymery, které mají rozpustnost vyšší než 2 g/l, jak bylo prokázáno v souladu s dodatkem 16; (d) polymery, které ve své chemické struktuře neobsahují atomy uhlíku.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2055: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

ECHA microplastics webpage: https://echa.europa.eu/en/hot-topics/microplastics

Ekotox webstránky chemický management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Ekotox školení: https://trainingeu.eu/cs/