HFPO-DA je látkou „vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC)

HFPO-DA je látkou „vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC)

HFPO-DA je látkou „vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC)

EkotoxInfo (neautorizovaná zkrácená informace v českém jazyce)

Výbor členských států (The Member State Committee (MSC)) podpořil návrh Nizozemska pro identifikaci HFPO-DA, jejích solí a acyl halidů jako látky vzbuzující mimořádné obavy (substances of very high concern (SVHC)) vzhledem k pravděpodobným závažným účinkům na lidské zdraví a životní prostředí.

Helsinky, 27. června 2019 – Výbor členských států (MSC) jednohlasně souhlasil s identifikací 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionové kyseliny, jejích solí a acyl halidů (zahrnující všechny jejich individuální izomery a kombinace) (HFPO-DA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Tyto látky se používají jako pomocná činidla při výrobě fluor-polymerů s četnými aplikacemi, jako jsou fluoropolymerové pryskyřice, vinuté kabely a nátěrové hmoty. Důvodem návrhu Nizozemska jsou jejich vlastnosti, které způsobují pravděpodobné závažné účinky na lidské zdraví a životní prostředí, což představuje stejnou úroveň zájmu jako v případě karcinogenních, mutagenních a reprodukčně toxických látek (CMR), perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a velmi perzistentních a velmi bioakumulativních (vPvB) látek.

MSC uznal, že HFPO-DA má vysoký potenciál způsobit účinky na volně žijící živočichy a u lidí prostřednictvím životního prostředí vzhledem ke své velmi vysoké perzistenci, mobilitě ve vodě, potenciálu pro dálkový přenos, akumulaci v rostlinách a pozorované účinky na lidské zdraví a životní prostředí.

Výbor dále poznamenal, že není znám přirozený způsob odstranění HFPO-DA po jeho uvolnění do složek životního prostředí, což vede k nepřetržité přítomnosti ve vodním prostředí a trvalé biologické dostupnosti těchto látek. Vzal také na vědomí předpokládanou expozici prostřednictvím potravinového řetězce a pitné vody, jako i obtížnost odstranění těchto látek ze znečištěných médií a s odstraněním HFPO-DA z pitné vody.

Společně tyto vlastnosti přispívají k vysokému potenciálu těchto látek na nepřetržitou, rostoucí a rozsáhlou expozici, kterou by bylo obtížné zvrátit. Zatímco samostatně žádné z těchto pozorování nemůže mít stejnou úroveň zájmu, MSC jednomyslně souhlasil s tím, že v kombinaci ukazují, že existují vědecké důkazy o pravděpodobných závažných účincích na životní prostředí a člověka. MSC také poznamenal, že se může vyskytnout kombinovaná expozice jinými kontaminanty s podobnými účinky, což posiluje obavy spojené s HFPO-DA.

ECHA zařadí nově identifikované SVHC látky na Kandidátský seznam v polovině července 2019. Společnosti používající tyto látky mohou mít povinnosti, které bude potřeba plnit po zveřejnění v Kandidátském seznamu.

Více informací na stránkách ECHA (EN) https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-high-concern

ECHA logo


Aktuální školení a webináře https://trainingeu.eu/cs/