Inspektoři EU kontrolují dodržování povinností povolování podle nařízení REACH

Inspektoři EU kontrolují dodržování povinností povolování podle nařízení REACH

Inspektoři EU kontrolují dodržování povinností povolování podle nařízení REACH

Inspektoři zkontrolují, zda Evropská komise udělila povolení pro látky vzbuzující mimořádné obavy, které byly uvedeny na trh. Rovněž ověří, zda použití těchto látek splňuje podmínky stanovené v rozhodnutích o povolení. Inspekce budou prováděny ve spolupráci s vnitrostátními celními orgány a subjekty odpovědnými za právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a za ochranu životního prostředí.

Činnosti v oblasti vymáhání práva související s REF-9 budou vykonávány v roce 2021 a do konce roku 2022 bude k dispozici zpráva o jejich výsledcích.

V rámci pilotního projektu týkajícího se látek pro využití odpadů byly rovněž zahájeny inspekce. Projekt je prvním projektem fóra, jehož cílem je prozkoumat rozhraní mezi nařízením REACH a rámcovou směrnicí EU o odpadech. Zaměřuje se na výjimku, kterou odvětví recyklace získalo od registrace látek pro využití odpadů. Projekt se zaměřuje na hodnocené látky, které splňují status odpadu. Pilotní kontroly projektů budou provedeny v roce 2021, přičemž zpráva o výsledcích projektu se očekává v létě 2022.

ECHA 22.1.2021 https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Více informací o REACH legislativě a povolování pro společnosti: https://ekotox.cz/reach/  


Webináře a online školeníhttps://trainingeu.eu/cs/


Požadavky nařízení REACH

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce při vstupu na trhy členských států EU

EKOTOX CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH registrace, povolování, CLP, detergenty…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 513 035 888

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz 

Web: https://ekotox.cz

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers Ekotox Centers