Jak plnit požadavky na omezení NMP

Jak plnit požadavky na omezení NMP

Jak plnit požadavky na omezení NMP

Pro uživatele 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) byly vydány nové pokyny jako pomoc při plnění požadavků na omezení použití této látky. Pokyny jsou potřeba zejména z toho důvodu, že se jedná o první restrikci tohoto typu na základě určené hladiny bez škodlivého účinku (DNEL).

NMP se používá jako rozpouštědlo nebo prostředek pro povrchovou úpravu a je proto kritickou látkou pro různá průmyslová odvětví vyrábějící baterie, polovodiče, vlákna, léčiva nebo izolace kabelů. Uživatelé NMP budou muset plnit požadavky omezení od 9. května 2020. Pro aplikace na kabelové izolace je termín plnění odložen na 9. května 2024.

Evropská agentura pro chemické látky připravila v úzké spolupráci se zainteresovanými partnery pokyny na pomoc společnostem, včetně malých a středních podniků, řídit rizika vyplývající z použití NMP v průmyslových provozech. NMP je reprodukčně toxická látka (může poškodit plod v těle matky), způsobuje vážné podráždění očí a kůže a je dráždivá pro dýchací cesty. Pro identifikaci nejlepších přístupů a nalezení ilustrativních příkladů, jak uživatelé NMP mohou kontrolovat expozici na pracovišti a plnit požadavky legislativních omezení, se uskutečnilo několik konzultací a besed u kulatých stolů.

Základní přístup popsaný v těchto pokynech může být také aplikován u dalších podobných rozpouštědel, jako například DMF a DMAC, pokud budou pro ně později přijata podobná omezení v rámci legislativy REACH.

Pokyny budou publikovány ve 23 jazycích EU a budou zveřejněny na podzim 2019.

https://echa.europa.eu/-/advice-on-how-to-comply-with-nmp-restriction