Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV (kandidátský seznam)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV (kandidátský seznam) obsahuje aktuálně 205 látek. ECHA link: https://echa.europa.eu/cs/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Helsinky, 16. ledna 2020 – ECHA přidala na seznam kandidátských látek tři nové látky kvůli jejich toxicitě pro reprodukci a čtvrtou na základě kombinace jiných vlastností představujících porovnatelnou nebezpečnost. Rozhodnutí o zařazení látky perfluorobutan sulfonové kyseliny (PFBS) a jejích solí do seznamu bylo přijato za účasti Komise členských států (the Member State Committee (MSC)).

REACH kandidátský seznam a souvislosti

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV je seznam látek, které mohou mít závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Látky zařazené do tohoto kandidátského seznamu známé jako SVHC látky jsou kandidáty pro zařazení do REACH sezamu látek podléhajících povolení (autorizační seznam). Jakmile jsou látky zařazeny do seznamu látek podléhajících povolení, průmyslové společnosti musí požádat o povolení pro možné použití látky i po datu zákazu.

Společnostem mohou vyplývat povinnosti v souvislosti se zařazením látky na REACH kandidátský seznam. Tyto povinnosti se mohou týkat látek samotných, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětu, který obsahuje látku uvedenou na kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0,1% hm., má povinnost sdělit tuto skutečnost svým odběratelům v dodavatelském řetězci a spotřebitelům. Navíc dovozci a výrobci předmětů obsahujících takovouto látku mají 6 měsíců od jejího zařazení na kandidátský seznam (v tomto případě je to 16.1.2020) na oznámení Evropské chemické agentuře (ECHA).

Více o SVHC látkách na Ekotox: https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

Látky zařazené do REACH kandidátského seznamu  16. ledna 2020:

Více informací o REACH povolování a povinnostech pro společnosti používající látky pro případné zařazení do REACH autorizačního seznamu: https://ekotox.cz/reach/povolovani/postup-autorizace/


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz