Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

Agentura ECHA ověřovala, zda látky získané z odpadu splňují podmínky výjimky z registrace látky podle nařízení REACH. Ze získaných výsledků vyplynulo, že 26 % látek nesplňovalo podmínky v rozsahu:

– identity zpětně získané látky s původní látkou registrovanou v nařízení REACH

– dostupnosti informací o bezpečném používání

Agentura ECHA doporučuje operátorům s odpady, aby zlepšili své znalosti právních předpisů o zpětně získaných látkách a shromáždili informace o tom, jak budou tyto látky jejich zákazníci používat. Vnitrostátní orgány by navíc měly monitorovat situaci znovuzískaných látek uváděných na trh a zlepšovat bezpečnost osob a životního prostředí.

Agentura ECHA doporučuje zahrnout téma obnovy látek z odpadu do rozsahu celoevropského projektu prosazování práva a revize příručky o odpadech a zpětně získaných látkách.

https://echa.europa.eu/-/one-in-four-substances-recovered-from-waste-non-compliant-with-reach

Společnosti Ekotox Centers vám pomůže ověřit, zda se na vás vztahují ustanovení nařízení REACH, zda můžete využít výjimku, případně vás provede celým registračním procesem.