Klasifikace oxidu titaničitého zrušena

<strong>Klasifikace oxidu titaničitého zrušena</strong>

Klasifikace oxidu titaničitého zrušena

V roce 2016 předložil příslušný francouzský úřad Evropské agentuře pro chemické látky návrh na klasifikaci oxidu titaničitého jako karcinogenní látky. Následující rok přijala Komise EU nařízení 2020/2017 (14 ATP k CLP) v důsledku stanoviska RAC klasifikujícího oxid titaničitý jako karcinogen kategorie 2.

Chemické subjekty podaly k Tribunálu žaloby na částečné zrušení nařízení 2020/217. V rozsudku Soudní dvůr zrušuje napadené nařízení v rozsahu, v němž se týká harmonizované klasifikace a označování oxidu titaničitého ve formě prášku s 1 % nebo více částic s aerodynamickým průměrem nepřesahujícím 10 μm.

Tribunál uznal, že RAC se dopustil zjevně nesprávného posouzení, a konstatoval, že sporná klasifikace a označení porušují kritérium, podle kterého se klasifikace látky jako karcinogenní může vztahovat pouze na látku, která má vnitřní vlastnost způsobovat rakovinu.

Toto rozhodnutí je pro průmysl velmi důležité, protože oxid titaničitý se běžně používá při výrobě barev a nátěrů, plastů, papíru a také v kosmetickém průmyslu pro opalovací kosmetiku. Nachází se v papíru, kosmetice, lécích, zdravotnických potřebách a potravinářských výrobcích.

Rozhodnutí: https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=268907&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=1912446