Koncept nezbytného použití v legislativě EU zabývající se chemickými látkami

Koncept nezbytného použití v legislativě EU zabývající se chemickými látkami

Koncept nezbytného použití v legislativě EU zabývající se chemickými látkami

Koncepce nezbytného použití v legislativě EU týkající se chemických látek je rámec navržený pro určení, kdy je použití určitých látek nezbytné pro společenské potřeby. Jeho cílem je vyvážit zájmy zdraví, bezpečnosti a životního prostředí se společenskými požadavky. Tento koncept znamená identifikovat použití, která jsou kritická pro zdraví, bezpečnost nebo fungování společnosti, a zároveň posoudit dostupnost alternativ.  
Prostřednictvím strukturovaných hodnocení lze odfiltrovat nepodstatná použití, což zjednodušuje regulační procesy a podporuje přechod k bezpečnějším alternativám. Implementace této koncepce vyžaduje pečlivé zvážení konkrétních kritérií a postupů v rámci jednotlivých legislativních rámců, aby byla zajištěna její účinnost a aplikovatelnost napříč různými sektory. 
 
1. Použití nejškodlivější látky je nezbytné pro zdraví nebo bezpečnost pro jeden nebo více z následujících prvků: 
– Řešení nemocí a srovnatelných zdravotních problémů; 

– Zachování základních podmínek pro život a zdraví lidí nebo zvířat; 

– Řízení zdravotních krizí a mimořádných událostí; 

– Zajištění osobní bezpečnosti; 

– Zajištění veřejné bezpečnosti. 

 
2. Použití nejškodlivější látky je kritické pro fungování společnosti pro jeden nebo více z následujících prvků:– Poskytování zdrojů nebo služeb, které musí zůstat ve službě, aby společnost fungovala; 

– Poskytování zdrojů, jako je infrastruktura a vybavení pro zajištění obrany a bezpečnosti společnosti tváří v tvář konvenčním, nekonvenčním a hybridním hrozbám; 

– Řízení společenských rizik a dopadů přírodních krizí a katastrof; 

– Ochrana a obnova přírodního prostředí; 

– Provádění vědeckého výzkumu a vývoje; 

– Ochrana kulturního dědictví. 
 
 
 
 
Odkazy pro NEZBYTNÉ POUŽITÍ: 
ECHA: Guiding criteria and principles for the essential use concept in EU legislation dealing with chemicals 
REACH Conference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training