Limitní hodnoty expozice při práci

Limitní hodnoty expozice při práci

Limitní hodnoty expozice při práci

16.7.2019

EkotoxInfo (neautorizovaná zkrácená informace v českém jazyce)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Limitní hodnoty expozice při práci jsou součástí opatření k řízení rizik podle směrnice 2004/37/ES. U většiny karcinogenů a mutagenů není vědecky možné určit úrovně, pod kterými by expozice nevedla k nepříznivým účinkům. I když stanovení limitních hodnot na pracovišti pro karcinogeny a mutageny podle této směrnice úplně neodstraňuje rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců vznikající v důsledku expozice těmto látkám při práci (zbytkové riziko), přesto přispívá k významnému omezení rizik vyplývajících z této expozice prostřednictvím přístupu postupného snižování a stanovování cílů podle směrnice 2004/37/ES. U jiných karcinogenů a mutagenů je vědecky možné určit úrovně, pod kterými by expozice neměla vést k nepříznivým účinkům.

Maximální úrovně expozice zaměstnanců některým karcinogenům nebo mutagenům jsou stanoveny jako hodnoty, které podle směrnice 2004/37/ES nemají být překročeny.

Příloha III se mění v souladu s přílohou k této směrnici.

Členské státy uvedou v účinnost zákony, jiné právní předpisy a správní opatření potřebná k dosažení souladu s touto směrnicí do 11. července 2021.

Kadmium a jeho anorganické sloučeniny

Limitní hodnota pro 8-hodinovou expozici = 0,001 mg/m3
Limitní hodnota 0,004 mg/m3 do 11. července 2027.

Beryllium a anorganické sloučeniny beryllia

Limitní hodnota pro 8-hodinovou expozici = 0,0002 mg/m3 (dermální a respirační senzibilizace)
Limitní hodnota 0,0006 mg/m3 do 11. července 2026.

Kyselina arseničná a její soli, jakož i anorganické sloučeniny arsenu

Limitní hodnota pro 8-hodinovou expozici = 0,01 mg/m3
V odvětví tavení mědi se limitní hodnota uplatňuje 11. července 2023.

Formaldehyd

Limitní hodnota pro 8-hodinovou expozici = 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) (dermální senzibilizace)
Limitní hodnota pro krátkodobou expozici = 0,74 mg/m3 (0,6 ppm)
Limitní hodnota 0,62 mg/m3 nebo 0,5 ppm pro odvětví zdravotní péče, pohřebních služeb a služeb balzamování do 11. července 2024.

 4,4′-methylen-bis(2-chloranilin)
Limitní hodnota pro 8-hodinovou expozici = 0,01 mg/m3 (kůže).

Směrnice 2019/983  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1563212028192&uri=CELEX:32019L0983


Aktuální školení a webináře https://trainingeu.eu/cs/