Mapování velkoobjemových přísad do plastů

Mapování velkoobjemových přísad do plastů

Mapování velkoobjemových přísad do plastů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a průmysl zmapovali rozsah použití velkoobjemových chemických látek, které se používají jako přísady do plastů.

Informace budou použity agenturou ECHA pro identifikaci látek k určení priorit dalšího hodnocení.

Na stránkách ECHA se aktuálně nacházejí informace o více než 400 látkách, které se v EU používají jako přísady do plastů. Seznam látek vychází z informací o technických funkcích přísad a z údajů od průmyslu o látkách vyráběných nebo dovážených v objemech vyšších než 100 ton ročně. Patří sem látky používané jako antioxidanty, retardanty hoření, nukleátory, změkčovadla, pigmenty, tepelné stabilizátory a UV/světelné stabilizátory. Dostupné jsou také informace o typech polymerů, které se nejčastěji v přísadách používají a jejich předpokládané koncentrační rozsahy.

Práce zahrnovaly i vývoj metodologie pro porovnání potenciálu uvolňování přísad z plastových výrobků během jejich použití. Spolu s informacemi o potenciálu nebezpečnosti budou použity agenturou ECHA a členskými státy k prioritizaci skupin látek pro podrobné hodnocení v rámci legislativy REACH.

Pomocí těchto výsledků má projekt za cíl pomoci průmyslu identifikovat, která použití a informace o expozici jsou relevantní pro určení bezpečného použití látek v předmětech, a na tomto základě iniciovat potřebu aktualizace registrační dokumentace. Informace mají být také komunikovány v dodavatelském řetězci. Porovnávací údaje o potenciálu uvolňování mohu také pomoci při nahrazování nebezpečných látek jejich bezpečnějšími alternativami.

Projekt byl zahájen v roce 2016 a probíhal ve spolupráci s 21 průmyslovými sektory, včetně výrobců přísad do polymerů i následných uživatelů. Je to příspěvek ke splnění cílů Světového summitu pro trvale udržitelný rozvoj a také Strategie pro plasty v rámci cirkulární ekonomiky.

https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/mapping-plastic-additives