Návrh revize nařízení CLP COM(2022) 748 konečná verze

Návrh revize nařízení CLP COM(2022) 748 konečná verze

Návrh revize nařízení CLP COM(2022) 748 konečná verze

Evropská komise zveřejnila svůj návrh pro nařízení CLP dne 19. prosince.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Jako součást balíčku revizí nařízení CLP akt v přenesené pravomoci doplní definice a vědecká a technická kritéria, která umožní klasifikovat látky a směsi, které narušují endokrinní systém („ED“), jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické („PBT“), velmi perzistentní a velmi bioakumulativní („vPvB“), perzistentní, mobilní a toxické („PMT“) nebo velmi perzistentní a velmi mobilní („vPvM“) do zavedených tříd nebezpečnosti.

Dopad přidání těchto nových tříd nebezpečnosti byl posouzen jako součást celkového posouzení dopadu na revizi nařízení CLP.

Cílem balíčku revizí nařízení CLP je:

  • zajistit, aby všechny nebezpečné chemické látky, včetně těch, které mají vlastnosti ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM, byly v celé EU adekvátně a jednotně klasifikovány;
  • zlepšit efektivitu sdělování nebezpečí tím, že štítky budou pro uživatele chemikálií přístupnější a srozumitelnější, a poskytnout společnostem větší flexibilitu, čímž se sníží administrativní zátěž bez snížení úrovně bezpečnosti;
  • zajistit, aby pravidla o klasifikaci chemické nebezpečnosti a sdělení uplatňovali všichni relevantní aktéři v dodavatelském řetězci

Brusel, 19.12.2022; COM(2022) 748 final; 2022/0432 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Ekotox webstránky pro management chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Portál školení: https://trainingeu.eu/cs/