NOVÉ TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO LÁTKY A SMĚSI V EU

NOVÉ TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO LÁTKY A SMĚSI V EU

NOVÉ TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO LÁTKY A SMĚSI V EU

EU zveřejnila nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení CLP a které stanoví nové třídy nebezpečnosti a kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Vztahuje se na všechny chemické látky a směsi uváděné na trh EU podle nařízení REACH. Vztahuje se také na účinné látky v biocidních přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin, které mají obvykle prioritu pro harmonizovanou klasifikaci v EU.

Agentura ECHA poskytuje rady ohledně nových tříd nebezpečnosti pro látky a směsi.

Dne 20. dubna 2023 vstoupí v platnost tři nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení (CLP) látek a směsí. Agentura ECHA zveřejnila informace o datech pro žádosti a související pokyny. 

Evropská komise aktualizovala nařízení o klasifikaci, označování a balení o následující třídy nebezpečnosti:

•    endokrinní disruptory (ED) pro lidské zdraví a pro životní prostředí;

•    perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB); a

•    perzistentní, mobilní a toxické c (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Společnosti a orgány členských států mohou používat aktuální pokyny pro identifikaci endokrinních disruptorů a k posouzení PBT (perzistence, bioakumulace, toxicita), dokud nebudou aktualizovány pokyny k uplatňování kritérií CLP. Očekává se, že budou připraveny v roce 2024. V případě potřeby zajistí, aby jejich dokumentace odpovídala požadavkům na informace.

Jaké jsou povinnosti společností po vstupu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022 v platnost?

Weblink: https://qnapublic.echa.europa.eu/?ids=2006

Odpověď:

Jakmile vstoupí v platnost nařízení v přenesené pravomoci 2023/707 (20. dubna 2023), měli by výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři zvážit následující úkoly, aby splnili své povinnosti. Přesné pořadí a načasování bude záviset na konkrétním scénáři každého provozovatele: pokud uvede na trh látky nebo směsi; zda jsou nebo nejsou členy společného předložení; zda je jejich látka nebo směs již uvedena na trh či nikoli atd. Seznam není vyčerpávající, ale uvádí hlavní úkoly, které nový právní text vyvolal.

Přezkoumat klasifikaci a označování látek a směsí v jejich portfoliu podle kritérií nových tříd nebezpečnosti. Měli by použít všechny dostupné informace pro vlastní klasifikaci.

Vezměte na vědomí přechodná období pro látky a směsi, a zajistěte, abyste splnili své povinnosti nejpozději k těmto datům. Přechodná období umožňují splnit požadavky dříve a vyhnout se potížím na poslední chvíli.

Pokud se podílíte na společném předložení registrace látky podle nařízení REACH, zahajte diskusi, abyste se dohodli na klasifikaci a označení Vašich látek. Bez zbytečného odkladu aktualizujte registrační dokumentaci, jak je uvedeno v prováděcím nařízení 2020/1435.

Pokud jste členem skupiny výrobců/ dovozců pro účely oznámení klasifikace a označení, zahajte diskusi za účelem dohody o klasifikaci a označování Vašich látek. Aktualizujte odpovídajícím způsobem oznámení do seznamu klasifikací a označení.

Kontaktujte ostatní oznamovatele stejné látky a dohodněte se na nové klasifikaci a označení. V takové komunikaci může pomoci vedoucí společného předložení nebo vedoucí skupiny výrobců/dovozců, pokud jste členem některé z těchto skupin.

Upravte štítky pro látky i směsi.

Je-li to relevantní, aktualizujte všechna oznámení na toxikologická centra, která jste v minulosti provedli, o nové informace o nebezpečnosti.

Zvažte, zda je potřeba nové oznámení do toxikologického centra. Směsi, které dříve nebyly klasifikovány pro lidské zdraví ani fyzikální nebezpečnost, mohou být od 1. května 2026 klasifikovány z hlediska nových rizik pro lidské zdraví.

Aktualizujte Vaše bezpečnostní listy (SDS) s novou klasifikací a označováním a všemi relevantními novými informacemi, které zohledňují nová nebezpečí. Může být potřeba sestavit BL pro látky nebo směsi, které dříve nebyly klasifikovány.

Připravte se na sestavení BL a jeho poskytnutí na požádání, pokud Vaše směsi nejsou klasifikovány, ale obsahují látku v množství 0,1 % nebo více endokrinního disruptoru kategorie 2 a nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Přechodná období:

Celý článek na ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-provides-advice-on-new-hazard-classes-for-substances-and-mixtures

Ekotox Centra EU BL/SDS/CLP webstránky:  https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy/

Školení: EU Bezpečnostní list *Webinář*: https://trainingeu.eu/cs/seznam-webinaru/