Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020,
kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

Látky spadající do jednoho nebo několika z těchto písmen:

a) látky klasifikované jako kterákoli z níže uvedených kategorií v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008:
— karcinogenní kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1 A, 1B nebo 2, avšak s vyloučením všech těchto látek, jež byly klasifikovány z důvodu účinků pouze po expozici inhalací,
— toxické pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2, avšak s vyloučením všech těchto látek, jež byly klasifikovány z důvodu účinků pouze po expozici inhalací,
— senzibilizátory kůže kategorie 1, 1 A nebo 1B, — žíravé pro kůži kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo dráždivé pro kůži kategorie 2,
— vážné poškození očí kategorie 1 nebo podráždění očí kategorie 2;


b) látky uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009;

c) látky uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009, pro něž je uvedena podmínka alespoň v jednom ze sloupců g, h a i tabulky v uvedené příloze;

d) látky uvedené v dodatku 13 k této příloze.

Nesmí se uvádět na trh ve směsích k použití pro účely tetování a směsi obsahující jakoukoli z těchto látek se nesmějí používat pro účely tetování po dni 4. ledna 2022, pokud je daná látka přítomna (jsou dané látky přítomny) za těchto podmínek:


a) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1 A, 1B nebo 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší;


b) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako toxická pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,001 % hmotnostních nebo vyšší;


c) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako senzibilizátor kůže kategorie 1, 1 A nebo 1B je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,001 % hmotnostních nebo vyšší;


d) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako žíravé pro kůži kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo dráždivé pro kůži kategorie 2 nebo jako vážné poškození očí kategorie 1 nebo podráždění očí kategorie 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se této hodnotě nebo vyšší:
i) 0,1 % hmotnostních, je-li látka používána výlučně jako regulátor pH;
ii) 0,01 % hmotnostních ve všech ostatních případech; e) v případě látky uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší;


f) v případě látky, pro niž je ve sloupci g (Druh výrobku, části těla) tabulky v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009 uvedena podmínka jednoho nebo více následujících typů, je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší:

i) „Přípravky, které se oplachují“;
ii) „Nepoužívat v přípravcích aplikovaných na sliznice“;
iii) „Nepoužívat v přípravcích na oči“;


g) v případě látky, pro niž je uvedena podmínka ve sloupci h (Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití) nebo ve sloupci i (Jiné) tabulky v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009, je látka přítomna ve směsi v koncentraci nebo jiným způsobem, který není v souladu s podmínkou uvedenou ve zmíněném sloupci;


h) v případě látky uvedené v dodatku 13 k této příloze je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se koncentračnímu limitu stanovenému pro tuto látku v uvedeném dodatku nebo vyšší.