Směrnice o pitné vodě

Směrnice o pitné vodě

Evropská komise zveřejnila šest nových právních aktů v rámci směrnice o pitné vodě. Ty stanovují rámec pro minimální hygienické požadavky na materiály a pro certifikaci výrobků, které přicházejí do styku s naší pitnou vodou.

Tento nový regulační rámec zahrnuje:

• Evropské seznamy výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny pro použití ve výrobních materiálech přicházejících do styku s pitnou vodou.

   • Metodiky posuzování rizik a požadavky na informace pro přezkum výchozích látek, složení a složek, které by mohly být doplněny na pozitivní seznamy.

  • Administrativní postupy pro aktualizaci pozitivních seznamů.Na konci roku 2025 mohou hospodářské subjekty a vnitrostátní orgány začít agentuře ECHA oznamovat své záměry navrhnout změny evropských pozitivních seznamů. Od konce roku 2026 mohou začít agentuře ECHA předkládat své žádosti o doplnění nových položek a o změnu nebo odstranění stávajících položek z evropských pozitivních seznamů.


Evropské pozitivní seznamy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

Webové stránky společnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Konference REACH 2024: Konference REACH 2024 – školení Ekotox

Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

ECHA/NR/24/11

Chemická strategie pro udržitelnost směrem k prostředí bez toxických látek (CSS) zahrnuje dva zastřešující cíle chemické legislativy: předcházení poškození lidí a planety nebezpečnými chemickými látkami a jejich toxickými účinky a podpora průmyslu EU při výrobě bezpečných a udržitelných chemikálií.

Jako jednu z akcí CSS vytvořily Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a Evropská komise (EC) rámec indikátorů pro chemické látky na podporu těchto cílů. Cílem rámce je monitorovat příčiny a dopady chemického znečištění a měřit účinnost legislativy o chemických látkách.

Online panel pro pracovní rámec je k dispozici zde:

https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

ECHA News Webpage: https://echa.europa.eu/sk/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable

Ekotox Chemicals Management Website: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

REACH Conference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training

EU upravuje používání některých nanomateriálů v kosmetických přípravcích

EU upravuje používání některých nanomateriálů v kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/858 (ze dne 14. března 2024), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání nanomateriálů Styrene/Acrylates copolymer, Sodium Styrene/Acrylates copolymer, Copper, Colloidal Copper, Hydroxyapatite, Gold, Colloidal Gold, Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid, Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold, Platinum, Colloidal Platinum, Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum a Colloidal Silver v kosmetických přípravcích. 

Šetření Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů o bezpečnosti nanomateriálů v kosmetických přípravcích uvádí, že výše uvedené nanomateriály mohou představovat zdravotní riziko pro spotřebitele, pokud jsou použity v kosmetických přípravcích. 

Využití hydroxyapatitu v kosmetických přípravcích: 

Nařízení Komise (EU) 2024/858 ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání nanomateriálů Styrene/Acrylates copolymer, Sodium Styrene/Acrylates copolymer, Copper, Colloidal Copper, Hydroxyapatite, Gold, Colloidal Gold, Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid, Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold, Platinum, Colloidal Platinum, Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum a Colloidal Silver v kosmetických přípravcích (europa.eu) 

Kosmetické přípravky – Ekotox CZ  

Účinek 21. ATP k nařízení CLP 

Účinek 21. ATP k nařízení CLP 

Poslední aktualizace, 21. přizpůsobení technickému pokroku (ATP) nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP), je nyní v platnosti. Tato revize přináší významné změny v klasifikaci a označování nebezpečných chemikálií s cílem posílit bezpečnostní opatření a chránit lidské zdraví i životní prostředí. 

 1. Revidovaná kritéria klasifikace: Jsou zavedena aktualizovaná kritéria, aby bylo zajištěno, že klasifikace nebezpečných chemikálií bude v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a mezinárodními standardy. 
 1. Harmonizované požadavky na označování: Cílem změn požadavků na označování je poskytnout jasnější a standardizovanější informace týkající se chemických rizik a usnadnit bezpečnější postupy při manipulaci a skladování. 
 1. Aktualizovaná komunikace o nebezpečnosti: Lepší komunikace o nebezpečnosti je dosažena zavedením nových piktogramů a standardních vět o nebezpečnosti, čímž se zlepší jasnost a účinnost bezpečnostních informací o chemických produktech. 

Harmonizované klasifikace v příloze VI budou použitelné v EU (a Severním Irsku) od 1. září 2025. 

U 28 přidaných látek a 24 pozměněných látek existují výrazné rozdíly mezi EU a Velkou Británií, což představuje výzvu pro společnosti obchodující na obou trzích při správě bezpečnostních listů a štítků. 

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc s pochopením dopadu 21. nařízení ATP až CLP na vaše procesy nakládání s chemikáliemi, neváhejte nás kontaktovat na adrese ekotox@ekotox.cz.  

NAŘÍZENÍ (EU) 2024/197: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400197 

Ekotox webstránky – Management chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/  

EkotoxInfo 03/2024 

EkotoxInfo 03/2024 

REVIZE NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH (REFIT) 

Detergenty jako každodenní spotřebitelský a průmyslový produkt mají významný dopad na životní prostředí prostřednictvím znečištění vody. Hladiny sloučenin fosforu a dusíku vedou k eutrofizaci řek, podzemní vody mohou být znečištěny, pokud složky pracích prostředků nejsou plně biologicky rozložitelné, a mikroplasty z obalů se hromadí v těchto prostředích. Prací prostředky navíc stále obsahují látky, které mají dopad na lidské zdraví. Mnoho pracích prostředků na trhu stále obsahuje nebezpečné látky, které narušují endokrinní systém.  

Dne 28. dubna 2023 zveřejnila Komise návrh na revizi nařízení o detergentech, který nabízí významnou příležitost zlepšit kontrolu detergentů na evropském trhu, a tím minimalizovat dopad na lidské zdraví a životní prostředí. 

Cílem návrhu nařízení je implementovat Akční plán pro nulové znečištění (ZPAP) a strategii udržitelných chemických látek (CSS).  

 • Minimalizovat používání nebezpečných látek (CMR, endokrinní disruptory, toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové nebo opakované expozici, respirační senzibilizátory, PBT, vPvB, PMT, vPvM, nebezpečné pro vodní prostředí, látky ovlivňující imunitní, neurologické nebo respirační systém a látky se specifickou orgánovou toxicitou) 
 • Snížit používání fosfátů a sloučenin fosforu – stanovení limitů v souladu s ekoznačkou EU 
 • Zákaz používání jakýchkoli plastových obalů na tablety nebo kapsle na prací prostředky 
 • Rozšíření požadavků na biologickou rozložitelnost na všechny detergenty a povrchově aktivní látky 

Účelem navrhovaného nařízení je 

 • zjednodušit pravidla trhu  

i.  Ruší povinnost poskytovat údaje o složení nebezpečných detergentů 

ii. Zrušit povinný zásah schválených laboratoří, které provedly zkoušky podle nařízení 

iii. Možnost požádat o výjimku pro povrchově aktivní látky, které nesplňují konečné kritérium biologické rozložitelnosti 

iv. Výrobce detergentů a povrchově aktivních látek se sídlem v EU 

 • zjednodušení a zefektivnění označování 

v. Zavést dobrovolné digitální označování, a tím snížit náklady pro průmysl a zvýšit jasnost označování pro koncové uživatele 

vi. Rozlišit mezi balenými produkty a produkty prodávanými ve formátu kazet a jak je označovat   

 • usnadnění prodeje inovativních bezpečných produktů (např. detergentů na bázi mikroorganismů) 
 • zavést bezpečnostní požadavky pro výrobce mikroorganismů v detergentech  

vii. Povinnost výrobců označovat přítomnost mikroorganismů v detergentech za účelem lepší informovanosti spotřebitelů 

 • zvýšit udržitelnost a bezpečnost prostřednictvím jasných pravidel pro znovu plněné prací prostředky  

viii. Spotřebitelé získají informace, které potřebují při nákupu náhradních pracích prostředků 

Vize nulového znečištění do roku 2050 má za cíl snížit znečištění vody na úroveň, která již není považována za škodlivou pro zdraví a přírodní ekosystémy. 


Návrh nařízení je k dispozici na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_EN.pdf 

  Ekotox webstránky: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/detergenty/ 

Ekotox webináře: https://trainingeu.eu/cs/ 

Olovo na pracovišti: nové OEL a BEL pro olovo a jeho anorganické sloučeniny 

Olovo na pracovišti: nové OEL a BEL pro olovo a jeho anorganické sloučeniny 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/869 

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a směrnice Rady 98/24/ES, pokud jde o limitní hodnoty pro olovo a jeho anorganické sloučeniny a diisokyanáty. 

Evropský parlament poprvé přijal nové expoziční limity pro diisokyanáty. 

Parlament přijal nové expoziční limity pro olovo poprvé za čtyřicet let. 

Novela snižuje hodnoty OEL a BEL pro olovo a jeho anorganické sloučeniny a zavádí povinné hodnoty oleje a BEL pro diisokyanáty. 

Směrnice (EU) 2024/869: Directive (EU) 2024/869 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 98/24/EC as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and for diisocyanates (europa.eu) 

Ekotox webstránky – Managenment chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/ 

REACH Konference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate (vitamín A) + další látky omezené v kosmetických přípravcích

Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate (vitamín A) + další látky omezené v kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/996 ze dne 3. dubna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání vitaminu A, genisteinu, daidzeinu, kyseliny kojové, alfa-arbutinu a arbutinu a některé látky s potenciálně narušujícími endokrinní funkce v kosmetických přípravcích. 

EU omezuje vitamin A, alfa-arbutin a arbutin, Genistein, Daidzein, kyselinu kojovou, triclocarban a triclosan v kosmetických přípravcích. 

NAŘÍZENÍ (EU) 2024/996: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400996  

Ekotox webstránky – kosmetika: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/kosmeticke-pripravky/ 

Diisokyanáty na pracovišti: OEL a BEL pro olovo a jeho anorganické sloučeniny 

Diisokyanáty na pracovišti: OEL a BEL pro olovo a jeho anorganické sloučeniny 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/869 

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a směrnice Rady 98/24/ES, pokud jde o limitní hodnoty pro olovo a jeho anorganické sloučeniny a diisokyanáty. 

Evropský parlament poprvé přijal nové expoziční limity pro diisokyanáty. 

Směrnice (EU) 2024/869: Directive (EU) 2024/869 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 98/24/EC as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and for diisocyanates (europa.eu) 

Ekotox webstránky – Managenment chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/ 

REACH Konference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

ECHA: Druhé datum pro oznamování na portál toxikologických středisek hladce proběhlo

ECHA: Druhé datum pro oznamování na portál toxikologických středisek hladce proběhlo

Příloha VIII nařízení CLP – od 1. ledna 2024 musí být všechny nebezpečné směsi pro průmyslové použití uváděné na trh EU oznamovány v harmonizovaném formátu.  

Před datem pro oznamování směsí pro průmyslové použití byl pozorován pouze malý nárůst oznámení prostřednictvím portálu ECHA pro podávání žádostí. Oznámení týkající se pouze průmyslového použití však představují přibližně 10 % všech oznámení spotřebitelského a profesionálního použití. 

Společnosti, které provedly oznámení pro toxikologického střediska pro průmyslové směsi podle vnitrostátních pravidel před 1. lednem 2024, musí aktualizovat své informace v harmonizovaném formátu do 1. ledna 2025. Oznámení musí být také provedeno v harmonizovaném formátu ihned, když dojde k jakýmkoli změnám ve směsi – složení, identifikátory produktu, klasifikace (pro zdraví nebo fyzikální nebezpečnost) nebo toxikologická nebezpečnost.  

ECHA webstránky: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/second-poison-centre-notifications-compliance-date-passed-smoothly 

Ekotox PCN & UFI webstránky: https://ekotox.cz/oznamovani-slozeni-nebezpecnych-smesi/ 

Antverpská deklarace 

Antverpská deklarace 

Existuje naléhavá potřeba jasnosti, předvídatelnosti a důvěry v Evropu a její průmyslovou politiku. 

73 vedoucích představitelů evropského průmyslu z téměř 15 odvětví představilo 20. února 2024 belgickému předsedovi vlády de Croovi a předsedkyně Evropské komise von der Leyenové své názory na budoucí mandát evropských institucí a potřebu uzavřít průmyslovou dohodu k zelené dohodě. 

Hlavní požadavek: „Postavit průmyslovou dohodu do jádra nového evropského strategického programu na roky 2024 – 2029“. 

Vyhlášení vyzývá vlády členských států, budoucí Evropskou komisi a Parlament: 

01 Zařadit průmyslovou dohodu do jádra nového evropského strategického programu na roky 2024 – 2029. 

02 Zahrnout kapitolu o silném veřejném financování do fondu zavádění čistých technologií. 

03 Udělat z Evropy globálně konkurenceschopného poskytovatele energie. 

04 Zaměření na infrastrukturu, kterou Evropa potřebuje. 

05 Zvýšit bezpečnost EU v oblasti surovin. 

06 Zvýšit poptávku po výrobcích s nulovou bilancí, nízkouhlíkových a cirkulárních výrobcích. 

07 Pákový efekt, prosazování, oživení a zlepšení jednotného trhu. 

08 Inteligentnější inovační rámec. 

09 Nový duch tvorby právních předpisů. 

10 Zabezpečit, aby struktura umožňovala dosahovat výsledky. 

Webstránka Antverpské deklarace: https://antwerp-declaration.eu/ 

Ekotox webstránky pro chemický management https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/