Právní postup pro provádění změn nařízení CLP

Právní postup pro provádění změn nařízení CLP

Právní postup pro provádění změn nařízení CLP

Nařízení CLP

Jedným z opatření uvedených ve strategii pro udržitelný rozvoj chemických látek v rámci Evropské zelené dohody je cílená revize nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Očekává se, že revize pokryje řadu problémů, jako např. zavádění nových tříd nebezpečnosti (např. pro endokrinní disruptory), ale také řešení praktických problémů s označováním nebo oznamováním informací toxikologickým střediskům.

CLP je nařízení Evropského parlamentu a Rady, proto by všechny změny nařízení měly být přijímány řádným legislativním postupem, nicméně Evropská komise byla zmocněna měnit některé části, takže v praxi může pozměňovat přílohy a některé články prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci namísto řádného legislativního postupu.

Komise plánuje přijmout některé změny v rámci svého zmocnění v rámci revize CLP prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Tyto pozměňovací návrhy mají za cíl zavést nové třídy nebezpečnosti a kritéria pro posouzení některých dalších nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí, která představují chemické látky a směsi.

Byla vznesena otázka, zda je Komise oprávněna přijmout takové změny podle stávajících ustanovení CLP. Nejdůležitější otázkou je, zda lze přidání nových tříd nebezpečnosti (jako jsou ED a PBT látky) považovat za nepodstatný prvek nařízení CLP, který by mohla Evropská komise pozměnit bez zapojení Evropského parlamentu?

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=ba6b36e1-cae5-4d29-b6e1-c2ceb6c97492&javax.faces.ViewState=oXd0l7K%2BjNlx4B3AI1Nj2tnpFbQfl7AjVikT6Q2NGim1X96lF3xQq1plj05AE9Ko02BZMWaqQAaYseODX6jFymHSRkFZ0UYA0B6%2B2TMJ9yPs5M1iMAArosKYrbvAl3qWhD2mG7lxSjULrr83lHfU3En0GppU%2B5qiJhU5MA%3D%3D

Ekotox stránky CLP: https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy/clp/

Napsat komentář