Priority prosazování na úrovni EU 2024-2025 

Priority prosazování na úrovni EU 2024-2025 

Priority prosazování na úrovni EU 2024-2025 

V nadcházejících letech (2024–2025) se fórum a BPRS zaměří na harmonizaci prosazování klíčových předpisů EU, včetně REACH, CLP, POPs, PIC a BPR. I když se jedná o primární oblasti koncentrace, fórum si zachovává flexibilitu při řešení nových problémů nebo nových priorit. 

Horizontální priority prosazování 

1. Dovoz a celní spolupráce: 

Upřednostňování kontroly dovozu a spolupráce s celními orgány, vedené alarmující mírou nedodržování předpisů – v rozmezí od 17 % do 64 % – u různých předpisů, jak bylo zdůrazněno v nedávných prováděcích projektech. 

2.Online prodeje: 

Řešení významného nesouladu (přes 75 %) v online prodeji chemikálií, využití nových právních předpisů k posílení donucovacích opatření. 

3. Integrované prosazování: 

Zefektivnění prosazování u látek, směsí nebo předmětů regulovaných četnými právními předpisy s cílem zvýšit účinnost a využití zdrojů. 

4. Posílení spolupráce: 

Zaměření na přeshraniční spolupráci a spolupráci s různými inspekčními službami za účelem účinného prosazování právních předpisů, včetně iniciativ, jako je integrované prosazování. 

Specifické priority prosazování: 

  1. Regulační opatření k řízení rizik: 

Zdůraznění prosazování opatření zaměřených na látky vzbuzující obavy se zaměřením na zlepšení úrovně souladu pro omezení a povolování podle nařízení REACH, harmonizovanou klasifikaci a označování podle nařízení CLP, omezení POPs a povolení produktu BPR. 

  1. Informace v dodavatelském řetězci: 

Upřednostňování harmonizovaného prosazování povinností souvisejících s tokem informací v dodavatelském řetězci, řešení nedostatků v bezpečnostních listech (BL) a zlepšování souladu. 

  1. Klasifikace a označování: 

Řešení vysoké úrovně nesouladu při klasifikaci a označování směsí se zaměřením na povinnosti nařízení CLP. 

  1. Nová ustanovení: 

Proaktivní harmonizace prosazování nových ustanovení, která plně vstoupila v platnost, jako je oznamování nebezpečných směsí a nové požadavky na online prodej. 

Priority pro způsoby práce v letech 2024-2025 

Práce fóra přesahuje koordinaci prosazování konkrétních ustanovení. Při stanovování priorit své práce se fórum bude řídit nejen potřebou zlepšit dodržování konkrétních povinností („priority prosazování“), ale také jasným upřednostňováním toho, jak by mělo být jeho cílů dosaženo. To zahrnuje upřednostňování praktického prosazování prostřednictvím projektů a rychlého řešení politického a regulačního vývoje, jako je potřeba úzké spolupráce s celníky nebo poradenství ohledně vymahatelnosti důležitých nových omezení. Fórum proto během období tohoto pracovního programu zváží také následující zastřešující priority. 

Fórum se více než 15 let věnuje provádění projektů synchronizovaného vymáhání, sladění kontrolních postupů, konsolidaci údajů o dodržování předpisů a poskytování pokynů pro inspektory. Tyto projekty, které jsou základním pilířem prosazování právních předpisů EU, jsou zásadní pro posílení a harmonizaci dodržování předpisů. Fórum a BPRS budou i nadále upřednostňovat tyto projekty a přizpůsobovat se vyvíjejícím se mandátům pro optimální účinnost. Fórum klade důraz na rady ohledně vymahatelnosti nových omezení a čerpá ze svých rozsáhlých zkušeností s hodnocením životaschopnosti návrhů podle nařízení REACH.
Vzhledem k tomu, že legislativní posuny rozšiřují omezení. Fórum očekává zvýšenou poptávku po radách ohledně vymahatelnosti, což vyžaduje procedurální vylepšení a posílení zdrojů. Rozšířená spolupráce se zúčastněnými stranami zůstává nedílnou součástí trvalého zlepšování souladu s trvalým úsilím o zapojení prostřednictvím otevřených setkání, workshopů a pravidelné komunikace prostřednictvím kanálů agentury ECHA. Fórum uznává potenciální změny ve svém mandátu v důsledku revize nařízení REACH a zavazuje se k pružnému přizpůsobení, zkoumání nových úkolů a příležitostí, jak efektivně plnit vyvíjející se priority a postupy. 

Stručně řečeno, priority prosazování pro období 2024–2025 mají za cíl zlepšit dodržování předpisů. Zefektivnit úsilí o prosazování a přizpůsobit se potenciálním změnám v předpisech a mandátech.