REACH Kandidátský seznam = 233 položek

REACH Kandidátský seznam = 233 položek

REACH Kandidátský seznam = 233 položek

Helsinky, 17. ledna 2023 – Agentura ECHA přidala na seznam kandidátských látek devět chemických látek kvůli jejich nebezpečným vlastnostem. Používají se například v retardérech hoření, barvách a nátěrech, inkoustech a tonerech, nátěrových výrobcích, změkčovadlech a při výrobě buničiny a papíru.

Položky přibyly na Kandidátský seznam 17. ledna 2023:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Výbor pro členské státy agentury ECHA potvrdil přidání těchto látek na kandidátský seznam. Kandidátský seznam má nyní 233 položek – některé jsou skupiny chemikálií, takže celkový počet zapsaných chemikálií je vyšší.

Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení. Je-li látka na tomto autorizačním seznamu, její použití bude zakázáno, pokud společnosti nepožádají o povolení a Evropská komise jim nepovolí pokračovat v používání.

Důsledky zařazení na seznam kandidátských látek

Podle nařízení REACH mají společnosti právní povinnosti, pokud je jejich látka zapsána – buď samotná, ve směsích nebo v předmětech – na kandidátském seznamu.

Dodavatelé předmětů obsahujících látku z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostní hmotnost) musí svým zákazníkům a spotřebitelům poskytnout informace, aby je mohli bezpečně používat. Spotřebitelé mají právo zeptat se dodavatelů, zda produkty, které kupují, obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy.

Dovozci a výrobci předmětů budou muset podat oznámení agentuře ECHA, pokud jejich předmět obsahuje látku z Kandidátského seznamu, do šesti měsíců od data, kdy byla zařazena na seznam (17. ledna 2023). Dodavatelé látek z kandidátského seznamu, dodávaných buď samostatně, nebo ve směsích, musí svým zákazníkům poskytnout bezpečnostní list.

Podle rámcové směrnice o odpadech musí společnosti rovněž oznámit agentuře ECHA výrobky, obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostních). Toto oznámení je zveřejněno v databázi látek vzbuzujících obavy ve výrobcích agentury ECHA (SCIP).


ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox webstránky nařízení REACH: https://ekotox.cz/reach/

Školení, webináře, REACH Konference 2023: https://trainingeu.eu/cs/