Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek do 1.6.2021

Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek  do 1.6.2021

Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek do 1.6.2021

Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu.

K dosažení těchto bude třeba revize pravidel pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU.

Strategie udržitelnosti chemických látek uznává potřebu cílené revize nařízení REACH s cílem dosáhnout jeho cílů tím, že se bude zabývat těmito zjištěnými otázkami:
Nařízení REACH je nejpokročilejší znalostní základnou na světě, ale stále existují mezery ve znalostech o mnoha látkách. Požadované informace o kritických třídách nebezpečnosti neumožňují dostatečně důkladné posouzení nebezpečnosti, včetně posouzení karcinogenity, neurotoxicity, imunotoxicity a narušení endokrinní péče. Totéž platí pro meziprodukty, polymery a látky v nejnižším hmotnostním rozmezí a pro látky bez prahové hodnoty se nevyžaduje žádné posouzení rizika.

Další aspekty:

  • Posouzení bezpečnosti žadateli o registraci
  • Komunikace v dodavatelských řetězcích
  • Hodnocení registrační dokumentace a látek
  • Povolování
  • Aktuální proces omezení
  • Kontrola a prosazování

Období pro zasílání připomínek 04 květen 2021 – 01 červen 2021  (o půlnoci SEČ)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Revize-narizeni-REACH-chemicke-latky-zivotni-prostredi-bez-toxinu_cs