Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů

Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů

Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů

Pravidla, která byla prozatímně dohodnuta s Radou, zahrnují cíle snížení obalů (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a vyžadují, aby země EU snížily zejména množství odpadu z plastových obalů. Pro snížení zbytečných obalů je u skupinových, přepravních a e-commerce obalů stanoven maximální poměr prázdného prostoru 50 %; výrobci a dovozci budou muset rovněž zajistit minimalizaci hmotnosti a objemu obalů. 

Od 1. ledna 2030 budou zakázány některé typy plastových obalů na jedno použití. Patří sem obaly na nezpracované čerstvé ovoce a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích, jednotlivé porce (např. koření, omáčky, smetana, cukr), miniaturní obaly pro toaletní potřeby v ubytování a velmi lehké plastové tašky (pod 15 mikronů). 

Text obsahuje zákaz používání takzvaných „stálých chemikálií“ (per- a polyfluorované alkylové látky nebo PFAS) nad určité prahové hodnoty v obalech pro styk s potravinami, aby se předešlo nepříznivým účinkům na zdraví. 

Navrhované nařízení by obsahovalo ustanovení o udržitelnosti (např. o látkách vzbuzujících obavy, recyklovatelnosti a povinném recyklovaném obsahu a minimalizaci obalů); označování, značení a informace (např. o materiálovém složení obalů); povinnosti pro hospodářské subjekty (např. zákaz určitých formátů obalů a stanovení cílů opětovného použití a opětovného plnění); nakládání s obaly a obalovým odpadem (např. cíle pro snížení obalového odpadu a systémy zálohování a vracení plastových lahví na jedno použití a kovových nádob na nápoje); a veřejné zelené zakázky. 

EP webpage: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging 

Ekotox webstránky chemický management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/ 

REACH Conference 2024 webpage: REACH Conference 2024 – Ekotox Training