SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP je databáze pro sběr a poskytování informací o sledovaných látkách (Substances of Concern In articles) samotných nebo v komplexních předmětech (produktech) na základě požadavků Rámcové směrnice o odpadech (Waste Framework Directive (WFD)).

Společnosti dodávající předměty na trh EU obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené na Kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0.1% hmotnostních (w/w) v předmětu musí předložit informace Evropské chemické agentuře (ECHA) počínaje 5. lednem 2021.

SCIP databáze zajistí dostupnost informací o předmětech obsahujících látky z Kandidátského seznamu pro potřeby celého životního cyklu předmětu a materiálů včetně stádia odpadu. Takto se informace dostanou ke zpracovatelům odpadů a spotřebitelům.

Povinnosti poskytovat údaje ECHA se týkají následujících společností:

  • EU výrobci a montážní podniky,
  • Dovozci do EU,
  • EU distributoři předmětů a další zúčastněné strany dodavatelského řetězce.

Prodejci a jiní dodavatelé předmětů dodávající exkluzivně jen spotřebitelům nemusí poskytovat informace do SCIP databáze.

Dodavatelé předmětů musí předložit následující informace do ECHA:

  • Informace umožňující identifikaci předmětu;
  • Název, koncentrační rozsah a umístění látky z Kandidátského seznamu, která se nachází v předmětu;
  • Další informace umožňující bezpečné použití předmětu, zejména informace o opatřeních pro stádium odpadu.

Informace, které budou zaslány do SCIP databáze, budou veřejně dostupné a tedy přímo k dispozici zpracovatelům odpadů k odstranění nedostatků při zajištění relevantních informací.

Jak ECHA definuje předmět:

Podle článku 3(3) nařízení REACH je „předmětem“ věc, která během výroby získává určitý  tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení.


Aktualizovaná školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

Výběr z nabídky:

  • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
  • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
  • UFI kódy – *Webinář*
  • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz