Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro povolení byl rozšířen na 201 záznamů.

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro povolení byl rozšířen na 201 záznamů.

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro povolení byl rozšířen na 201 záznamů.

EkotoxInfo (neautorizovaná zkrácená informace v českém jazyce)

Helsinky, 16. července 2019 – Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 4 nové látky na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy vzhledem k jejich reprodukční toxicitě, schopnost narušovat endokrinní systém a kombinaci jiných nebezpečných vlastností. Tyto vlastnosti mají pravděpodobně vážné účinky na lidské zdraví a životní prostředí, což vyvolává rovnocennou úroveň obav jako v případě karcinogenních, mutagenních a reprodukčně toxických (CMR), perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek.

Látky zařazené na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy pro povolení dne 16. července 2019 a jejich SVHC vlastnosti:

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy je seznam látek, které mohou mít vážné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Látky vzbuzující mimořádné obavy a jsou kandidáty pro případné zařazení na seznam látek podléhajících povolení. Po zařazení na seznam látek podléhajících povolení musí průmysl požádat o povolení pro pokračování používání látky po určeném datu (sunset date).

Společnosti mohou mít zákonné povinnosti vyplývající ze zařazení látky na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy. Tyto povinnosti se mohou vztahovat na uvedenou látku samotnou, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětu obsahující látku ze seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy nad koncentrací 0,1% (hmotnostních %) má oznamovací povinnost vůči zákazníkům v dodavatelském řetězci a spotřebitelům. Mimo to dovozci a výrobci předmětů obsahujících látku ze seznamu  látek vzbuzujících mimořádné obavy mají šest měsíců ode dne jejího zařazení (16. července 2019) na oznámení agentuře ECHA.

ECHA logo

Více informací na stránkách ECHA (EN) https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-the-candidate-list


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/