UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví

UFI kód je jednoznačný identifikátor složení, 16-znakový alfanumerický kód, který bude povinně na štítku nebezpečné směsi.
Kromě UFI se požaduje poskytování dalších informací o nebezpečné směsi národním orgánům.
Informace obsažené v podání jsou tyto: obchodní název směsi, údaje o překladateli, identifikace nebezpečnosti, toxikologické informace, složení, informace o obalech, barva, skupenství a pH směsi, kategorizace výrobku a použití.
Cílem UFI je vytvořit jednoznačné propojení mezi informacemi, které se poskytují s výrobkem uváděným na trh.
Podmínkou pro přidělení UFI je, že všechny výrobky, které jsou označeny a oznámeny se stejným UFI, musí mít stejné složení nebezpečné směsi.

Na štítcích výrobků se od roku 2020 bude uvádět nový prvek označení – 16-znakový kód, který se nazývá jednoznačný identifikátor složení (UFI).
Takzvané přechodné období pro výrobky již uvedené na trh a oznámení příslušným orgánům členských států před 1.1.2020 je stanoveno do 1. ledna 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na štítcích všech výrobků klasifikovaných kvůli zdravotnímu nebo fyzikálnímu nebezpečí.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí takovéto výrobky na trh, budou muset poskytovat konkrétní informace o výrobcích, včetně UFI, pověřeným národním institucím, v členském státě, ve kterém uvádějí výrobky na trh.
Nově se zavádí Evropský systém kategorizace výrobků, který je též potřebné použít pro účely oznamování nebezpečných směsí.

Informace se do ECHA Submission Portal mohou vkládat ve formátu PCN (Poison Centres Notification format).
Nástroje a podpora na vytvoření UFI, vytvoření PCN a podání informací do portálu ECHA jsou k dispozici na webových stránkách ECHA:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/home

UFI a další povinné poskytnuté informace, budou v případě nouzového volaní přednostně používat toxikologická informační střediska v členských státech EU. Například kromě obchodního jména je možné operátorovi toxikologického střediska přečíst UFI přímo ze štítku výrobku tak, aby přesně identifikoval výrobek, který je předmětem události s expozicí dané směsi.

Pro vytvoření UFI pro směs je potřeba číslo DPH (nebo tzv. firemní klíč v konkrétních případech) a pro směs konkrétní číslo složení.
Zadáním těchto dvou čísel do generátoru UFI agentury ECHA poskytne online nástroj kód UFI. Číslo DPH je klíčovým prvkem pro zajištění toho, aby UFI bylo jedinečné, aby nedošlo k překrývání mezi UFI generovanými různými společnostmi.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh směsi pro spotřebitelské použití, musí splňovat tyto požadavky od 1. ledna 2020.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh směsi pro profesionální použití, musí splňovat tyto požadavky od 1. ledna 2021.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh směsi pro průmyslové použití, musí splňovat tyto požadavky od 1. ledna 2024.

Společnosti musí být připraveny používat označení UFI na štítcích před těmito termíny.
V praxi to znamená, že generovaní UFI a tisk nových štítků výrobků by měly být pečlivě naplánovány v harmonogramu každé společnosti a mohou být provedeny před příslušnými lhůtami určenými v legislativě.