Nabídka služeb

Ekotoxikologické centrum vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast kontroly a řízení rizik vyplývající z předmětů s obsahem látek SVHC, s cílem zajistit bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů a řádné fungování vnitřního trhu.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás:

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888


Jste výrobce, dovozce nebo dodavatel předmětů s obsahem látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC látek)?
Ukládá vám REACH nařízení povinnost?

Registrovat látky v předmětech (čl. 7 odst. 1)
• Oznámit SVHC látky v předmětech (čl. 7 odst. 2) v množství > 1 tuna/rok a v koncentraci > 0,1 % hmotnostních (w/w).
Řízení rizik předmětů s obsahem SVHC látek by měl vycházet ze znalostí současného stavu a z co nejlepších relevantních údajů o budoucím vývoji podnikatelského prostředí, na základě kterých se stanoví plány do budoucnosti.

Pokud si objednáte REACH & CLP audit zajistíme vám:

  • Databázi látek kategorizovaných z hlediska: SVHC látek, CMR látek, nebezpečnosti pro životní prostředí; hodnocení CoRAP, PDF dokument;
    (Jednotlivé seznamy látek jsou vypracovány prostřednictvím softwaru CHEMDOX).
  • Zprávu o analýze aktuálního stavu ve vašem podniku, PDF dokument obsahuje:
    definované povinnosti podniku v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, použití látek a směsí;
    určení postavení podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě;
    identifikovaný nesoulad s požadavky REACH a CLP legislativy a návrh doporučení jejich řešení a postupů pro implementaci.

Podrobné informace o našich službách jsou dostupné na stránce: https://ekotox.cz/reach-clp-audit/


SVHC látka

= látka, která splňuje jedno nebo více kritérií (čl. 57 nařízení REACH) a může být zařazená do přílohy XIV, tj. Seznam látek podléhajících povolení.
(Více informací o kritériích, seznamu látek podléhajících povolení a procesu povolování naleznete na našich stránkách o látkách vzbuzujících mimořádné obavy)

Výrobci – společnosti vyrábějící předměty:

Předměty mohou být vyrobeny z komponent, které jsou už samy o sobě předměty, a též z látek nebo směsí látek, které jsou transformovány do předmětů nebo součástí předmětů během výrobního procesu. Bez ohledu na výrobní proces, mohou společnosti, které vyrábí zboží v rámci EHP,  mít povinnosti pro látky obsažené v jejich předmětech.

Dovozci – společnosti dovážející předměty:

Společnosti se sídlem v EHP mohou importovat předměty ze zemí mimo EHP, nebo v rámci EU dodávat svým zákazníkům, nebo dodávat pro výrobu nových předmětů. Tyto společnosti mohou mít stejné povinnosti pro látky obsažené v dovážených předmětech jako společnosti vyrábějící tyto předměty v rámci EHP.

Dodavatelé – společnosti, které dodávají předměty:

Společnosti, které uvádí předměty na trh v EHP, musí též plnit určité požadavky týkající se látek v předmětech a to bez ohledu na to, zda tyto předměty vyrábí samy, nebo je nakupují (v rámci nebo mimo EHP). Vzhledem k uvedenému jsou obchodníci též dodavateli předmětů a povinnosti pro látky v předmětech se mohou dotýkat i jich.