Typy přípravků

Číslo Typ přípravku Popis
Hlavní skupina 1: Dezinfekční prostředky
K těmto přípravkům nepatří čisticí přípravky, u kterých se nepředpokládá biocidní účinek, včetně tekutých pracích prostředků, pracích prášků a podobných přípravků.
Typ přípravku  1 Osobní hygiena Přípravky v této skupině představují biocidní přípravky používané za účelem osobní hygieny, které se používají na lidskou kůži nebo pokožku hlavy, případně s ní přicházejí do styku, a jejichž prvořadým účelem je dezinfekce kůže nebo pokožky hlavy.
Typ přípravku  2 Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat Přípravky používané k dezinfekci povrchů, materiálů, zařízení a nábytku, které se nepoužívají k přímému kontaktu s potravinami nebo krmivy. Oblasti použití zahrnují mimo jiné plovárny, akvária, vodu ke koupání a ostatní vody; klimatizační systémy; a stěny a podlahy v soukromé, veřejné a průmyslové oblasti a v dalších oblastech průmyslové činnosti.

Přípravky používané k dezinfekci vzduchu, vody neurčené k lidské spotřebě nebo pro zvířata, chemických toalet, odpadní vody, nemocničního odpadu a půdy.

Přípravky používané jakožto algicidy k údržbě bazénů, akvárií a dalších vod a k sanaci stavebních materiálů.

Přípravky používané jako součást textilií, tkanin, masek, nátěrů a dalších předmětů nebo materiálů, které dodávají ošetřeným předmětům dezinfekční vlastnosti.

Typ přípravku  3 Veterinární hygiena Přípravky používané pro účely veterinární hygieny, jako jsou dezinfekční přípravky, dezinfekční mýdla, prostředky ústní nebo tělesné hygieny nebo s antimikrobiální funkcí.

Přípravky používané k dezinfekci materiálů a povrchů využívaných v souvislosti s držením nebo přepravou zvířat.

Typ přípravku  4 Oblast potravin a krmiv Přípravky používané pro dezinfekci zařízení, zásobníků, potřeb pro konzumaci, povrchů a potrubí souvisejících s výrobou, přepravou, skladováním nebo spotřebou potravin nebo krmiv (včetně pitné vody) pro lidi a zvířata.

Přípravky používané k impregnaci materiálů, které mohou přijít do styku s potravinami.

Typ přípravku  5 Pitná voda Přípravky používané pro dezinfekci pitné vody pro lidi a zvířata.
Číslo Typ přípravku Popis
Hlavní skupina 2: Konzervanty
Není-li uvedeno jinak, zahrnuje tento typ přípravků pouze přípravky k prevenci vývoje mikrobů a řas.
Typ přípravku  6 Konzervanty pro produkty v průběhu skladování Přípravky používané pro konzervaci vyráběných produktů jiných než potraviny, krmiva, kosmetické či léčivé přípravky potlačováním mikrobiální kontaminace s cílem zabezpečit jejich skladovatelnost.
Přípravky používané jako konzervanty při skladování nebo používání rodenticidních, insekticidních nebo jiných návnad.
Typ přípravku  7 Konzervanty pro povlaky Přípravky používané pro ochranu filmů nebo povlaků, které potlačováním mikrobiální kontaminace nebo růstu řas chrání původní vlastnosti povrchu materiálů nebo předmětů, jako jsou nátěry, plasty, těsnicí materiály, stěnová adheziva, pojivé vrstvy, papír a umělecká díla.
Typ přípravku  8 Konzervační přípravky pro dřevo Přípravky používané pro konzervaci dřeva včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů včetně hmyzu. Tento typ zahrnuje jak preventivní, tak i ošetřující přípravky.
Typ přípravku  9 Konzervační přípravky pro vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály Přípravky používané pro konzervaci vláknitých nebo polymerních materiálů, jako je kůže, pryž, papír nebo textilní výrobky potlačováním mikrobiální kontaminace.
Tento typ přípravku zahrnuje biocidní přípravky, které působí proti usazování mikroorganismů na povrchu materiálů, čímž brání nebo předchází vzniku zápachu nebo přináší jiný užitek.
Typ přípravku  10 Konzervační přípravky pro stavební materiál Přípravky používané pro konzervaci zdiva, kompozitních materiálů nebo jiných stavebních materiálů s výjimkou dřevěných potlačováním působení mikroorganismů a řas.
Typ přípravku  11 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny Přípravky používané pro konzervaci vody nebo jiných kapalin používaných v chladírenství nebo průmyslových procesech potlačováním růstu škodlivých organismů, jako jsou mikroorganismy, řasy a měkkýši.
Do tohoto typu přípravků nejsou zahrnuty přípravky používané k dezinfekci pitné vody nebo vody v bazénech.
Typ přípravku 12 Konzervanty proti tvorbě slizu Přípravky používané pro prevenci a potlačení růstu slizu na materiálech, zařízeních a konstrukcích používaných v průmyslových procesech, např. na dřevě a papírovině, na porézních vrstvách písku používaných při těžbě ropy.
Typ přípravku  13 Konzervanty pro kapaliny používané při obrábění nebo řezání Přípravky na potlačování mikrobiální kontaminace v kapalinách používaných při obrábění nebo řezání kovů, skla nebo dalších materiálů.
Číslo Typ přípravku Popis
Hlavní skupina 3: Regulace živočišných škůdců
Typ přípravku  14 Rodenticidy Přípravky používané pro regulaci myší, potkanů a dalších hlodavců jiným způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
Typ přípravku  15 Avicidy Přípravky používané pro regulaci ptactva jiným způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
Typ přípravku  16 Moluskocidy, vermicidy a přípravky k regulaci jiných bezobratlých Přípravky používané pro regulaci měkkýšů, červů a bezobratlých jiným způsobem než jejich odpuzováním nebo vábením nezahrnuté do jiných typů přípravků.
Typ přípravku  17 Piscicidy Přípravky používané pro regulaci ryb jiným způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
Typ přípravku  18 Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců Přípravky používané k regulaci členovců (tj. hmyzu, pavouků a korýšů) jiným způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
Typ přípravku  19 Repelenty a atraktanty Přípravky používané pro regulaci škodlivých organismů (bezobratlých, jako jsou blechy, obratlovců, jako jsou ptáci, ryby, hlodavci), které je od sebe odpuzují nebo je vábí, včetně přípravků, které se používají přímo na kůži nebo nepřímo v okolí člověka nebo zvířat.
Typ přípravku  20 Regulace jiných obratlovců Přípravky používané k regulaci obratlovců jiné než přípravky zařazené mezi jiné typy přípravků této hlavní skupiny jiným způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
Číslo Typ přípravku Popis
Hlavní skupina 4: Jiné biocidní přípravky
Typ přípravku  21 Protihnilobné přípravky Přípravky používané pro potlačování růstu a usazování škodlivých organismů (mikroorganismy a vyšší formy rostlinných nebo zvířecích druhů) na plavidlech, zařízeních pro vodní sporty nebo jiných konstrukcích používaných ve vodě.
Typ přípravku  22 Balzamovací a taxidermické kapaliny Přípravky používané pro dezinfekci a konzervaci lidských a zvířecích mrtvol nebo jejich částí.