SW produkty – CHEMDOX

Snadná cesta k jednodušší práci.

CHEMDOX – nový moderní software pro klasifikace a dokumentaci v souladu s právními předpisy založen na současných předpisecho chemických látkách a přepravě

… protože na bezpečnosti záleží.

CHEMDOX, nový software, který Vás díky moderním technologiím podpoří v tvorbě správných klasifikací a souvisejících bezpečnostních dokumentů.

CHEMDOX byl vyvinut tak, aby si poradil s obecnými požadavky předpisů o chemických látkách a přepravě a zároveň si ponechal maximálně příjemné uživatelské prostředí. Pomáhá odborníkům dosáhnout důležitých cílů:

Vysoká kvalita dokumentů s bezpečným vědomím, že práce byla vykonána správně.

  1. Vyhledávání látek, tvorba vlastních produktů
  2. Předpisová klasifikace / vlastní klasifikace
  3. Automatická tvorba dokumentů
  4. Administrace vytvořených dokumentů
  5. UFI kódy
  6. Směs směsí
  7. Notifikace nebezpečných směsí – generování exportního souboru pro ECHA PCN notifikaci

UFI kódy

Naše nejvyšší priorita: pomůžeme Vám dělat vše lépe.

1 Vyhledávání látek, tvorba vlastních produktů

CHEMDOX je postaven na rozsáhlé, pravidelně aktualizované databázi.
Je to jednoduchý nástroj jak pro tvorbu Vašich vlastních produktů, tak pro vyhledávání příslušnýchúdajů o látkách pro okamžité použití:

a) Všechny závazné klasifikace uvedené v nařízení CLP, příloze VI. Více než 4400 látek včetně jejich tříd nebezpečnosti, H-vět v souladu s klasifikací GHS (Tabulka 3.1),

b) Je možné importovat všechny dodatečné klasifikace látek registrované ECHA a zveřejněné na jejich webových stránkách. Včetně údajů o jejich klíčových vlastnostech.

c) Hodnoty expozičních limitů pro pracovní prostředí (WELs/OELs) abiologické mezní hodnoty látek / skupin látek označených v různých národních předpisechsměrnicích EU.

d) Údaje týkající se specifických národních předpisů, např. třída ohrožení vody(WGK) nebo údaje o znečišťujících látek ve vzduchu(VOC, TA Luft) a dalších nebezpečnýcha karcinogenních látkách (NTP, IARC).

e) Všechny klasifikace látek uvedené v právních předpisech o přepravě (ARD/RID/ADN, DOT, IMDG, ICAO, UN RTDG).

2 Pravidla klasifikace

Jádro CHEMDOXu leží v klasifikaci Vašich vlastních produktů (látek, směsí) založené na různých národních a mezinárodních regulačních zákonech a na globálně harmonizovaných pravidlech, jako jsou GHS (fialová kniha) nebo modelové předpisy OSN pro zákony o přepravě (oranžová kniha).
Díky nastaveným algoritmům a pravidlům program automaticky identifikuje nebezpečné vlastnosti látek. Zahrnuje údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech, (eko)toxikologických vlastnostech a zohledňuje koncentrace nebezpečných složek ve směsích.

Chemické zákony
Skutečná klasifikace a označování založená na GHS (EU-CLP, UN, US), v souladu sesměrnicí o nebezpečných přípravcích (DPD),a podle OSHA (NFPA 704 a HMIS III).

Zákony o přepravě
Klasifikace podle předpisů pro různé způsoby přepravy (ADR/RID/ADN,DOT, IMDG, ICAO, UN RTDG) založená namodelových předpisech OSNakonkrétních specifikacích.

Specifické národní předpisy
Zákon o vodách, technické předpisy pro skladování, VOC,směrnice týkající se aerosolů, expoziční limitypro pracovní prostředí, biologické mezní hodnoty, REACH-látky (dovážené), atd.

3 Automatická tvorba dokumentů

S CHEMDOXem můžete vytvářet bezpečnostní listy, expoziční scénáře, štítky nebo návody k obsluze– velmi jednoduše a připravené pro mezinárodní použití. CHEMDOX nabízí cenové balíčky pro různé státy.
Vyvinuli jsme software, který umožňuje jakémukoliv uživateli ukládat vlastní pravidla pro věty na výstupu,včetně těch v překladech. Dostupné šablony nabízí široké možnosti vlastního nastavení a díky nim budou vytvořené dokumenty vždy správné.
Odlište se od konkurence použitím Vašeho firemního loga, výběrem barev a písma a dejte tak svým dokumentům profesionální vzhled, kompetentnost a bezpečnost.

4 Administrace vytvořených dokumentů

CHEMDOX zaručuje, že dokumenty, které jste vytvořili, mohou být kdykoliv prohlíženy od začátku do konce s chronologickým zobrazením, kdo a kdy provedl úpravu.
To zlepšuje efektivitu automatického procesu společně se zvyšováním kvality a bezpečnosti. Zdroje potenciálního selhání jsou tak redukovány.

Budoucnost na dohled
Moderní technologie je navržena tak, aby mohla být dlouhodobě udržována a připravena pro budoucí zlepšování. To znamená, že jste připraveni také do budoucna. CHEMDOX je navržen tak, aby platforma byla neutrální a není vázána na konkrétní hardware nebo operační systém.
Aplikace CHEMDOX je založena na síťové architektuře klient/server, přístupná pomocíwebového prohlížeče anavrženajak pro samostatné pracovní stanice, tak pro práci v podnikových sítích.

Instalace na server
CHEMDOXbude instalován na Váš firemní server a může být používán všemi počítači ve Vaší firemní síti.
Jedinou nezbytnoupodmínkou je internetový prohlížeč.
Používáte-li bezpečné internetové připojení, můžete se přihlásit a pracovat v CHEMDOXuvzdáleně.

Instalace na pracovní stanici
Samozřejmě, také si můžete vybrat jednoduchou instalaci CHEMDOXu na Vaší pracovní stanici. Pracovní využití CHEMDOXu bude stejné.

Technologie
Všechny prvky CHEMDOXu jsou postaveny na moderních technologických standardech.
To zajišťuje nejen vysokou výkonnost a dlouhodobou provozní schopnostCHEMDOXu, alevede to také k úplné neutralitě platformy.
Pro instalaci CHEMDOXu máte naprostou svobodu volby hardwaru a operačního systému.Od určitého serveru k instalaci na přenosném počítači, od Linuxu přes MacOS až k Windows, volba je na Vás.

Více než software.
Opravdová pomoc.

CHEMDOX zajišťuje bezpečnost
Proč čekat déle –aktuální klasifikacezaložená na GHS.
Dokumentace v souladu s právními předpisy a s jistotou, že dokumenty jsou kompletní a nedošlo k žádnémupochybení.
Užijte si příjemný pocit jistoty a vyvarujte se rizik.

CHEMDOX šetří čas a peníze
Automatizované procesy vedou rychleji k požadovaným výsledkům. Změny v nařízeních a úpravy pravidel jsou sledoványcentrálně na jednom místě díkyautomatickým aktualizacím a mohoubýt aplikovány na všechny látky a směsi.
Odborníkům tak poskytuje optimální podporu, transparentnost a dohledatelnost.

CHEMDOX v mnoha jazycích
Připraven pro mezinárodní použití: CHEMDOX je dostupný vcenových balíčcích pro různé státy. Obsahují identifikace látek a frází – korektní technickou terminologii – pro dokumenty v požadovaných jazycích, stejně jako národní právní předpisy, například expoziční limity pro pracovní prostředí. Vysokou úroveň dokumentů ocení Vašimezinárodní partneři.

CHEMDOX se přizpůsobí
Schémata, firemní loga, pravidla, databázové hodnoty, tabulky apod. mohou být definovány a individuálně použity v šablonách.
Jedno řešení pro mnoho produktů, značek a stránek.

CHEMDOX zlepší vzhled Vašich dokumentů
Všechny dokumenty budou správné nejen po právní stránce, ale také po té vizuální. Vaše logo bude vždy na správném místě, Vaše firemní barvy budou zakomponovány do schématu – získáteprofesionální prezentaci, podnítí důvěryhodnost Vaší společnosti a kvalitu Vašich produktů.

CHEMDOX má budoucnost na dohled
Nejmodernější technologie je základem pro budoucí řešení. Zaručujeme udržitelnost a navazující vývoj v dlouhodobém měřítku. Nezávislost na platformě Vám dává svobodu volby ve výběru hardwaru a operačního systému. Síťová architektura klient/server, dostupná v prohlížeči, je navrženajak pro samostatnépracovní stanice,tak pro práci v podnikových sítích.

Vždy připraven:
To může znít úžasně.
Ale nestane se to skutečností, dokud si to sami nevyzkoušíte, například díky živé prezentaci SW CHEMDOX.

Naše služby a náš prezentační tým ve Vaší společnosti
Neváhejte se telefonicky nebo e-mailem obrátit na náš tým s Vašimi dotazy či žádostmi o schůzku.