Poskytování informací Ministerstvu zdravotnictví a agentuře ECHA

Bezpečnostní listProč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

 POZOR!    Plánované změny v označování produktů a poskytování informací v harmonizovaném formátu ECHA

 Významné změny se týkají formátu bezpečnostního listu, přidělování UFI kódů a formátu pro poskytování informací agentuře ECHA.

 • Evropská komise připravila návrh nařízení, kterým se mění příloha II nařízení REACH 1907/2006/ES „Požadavky na sestavení bezpečnostních listů“.

Bezpečnostní listy poskytnuté příjemci před 1. lednem 2020 se mohou nadále používat a nemusí být v souladu s přílohou II k tomuto nařízení do 31. prosince 2022.

Ujistěte se, že vaše bezpečnostní listy jsou v souladu s platnou legislativou a vyhněte se tak sankcím!

 • Uplatňuje se nařízení EU 2017/542 a nařízení EU 2020/11, kterými se mění příloha VIII k CLP nařízení ES 1272/2008, která vymezují nové povinnosti pro dovozce a následné uživatele.

Pokud jste dovozce a následný uživatel a uvádíte na trh směsi klasifikované jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví a fyzikálních účinků, týká se vás povinnost předkládat informace národním toxikologickým střediskům v harmonizovaném formátu xml (PCN formát).

 Předkládané informace v harmonizovaném formátu zahrnují: 

 • kontaktní údaje překladatele (název, adresa, tel. číslo., e-mail)
 • identifikátor výrobku pro směs podle části B bod 1.1
 • kategorizaci výrobku podle EuPCS (Evropský systém kategorizace výroků)
 • použití (spotřebitelské, profesionální, průmyslové)
 • UFI (jednoznačný identifikátor složení)
 • Klasifikace, pokud jde o nebezpečnost pro zdraví a fyzikální nebezpečnost
 • prvky označení (výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení)
 • toxikologické informace
 • informace o fyzikálně – chemických vlastnostech
 • informace o složkách směsi a koncentrace resp. rozsah koncentrací složek

Jakým způsobem předkládat informace v harmonizovaném formátu agentuře ECHA?

 • ECHA PCN portál online resp. offline pomocí aplikace IUCLID 6
 • národní systém
 • možnost předložit informace přes ECHA PCN portál nebo prostřednictvím národního systému (rozhodnutí průmyslu)

 V současnosti jen Německo a Estonsko přijímají příspěvky předložené prostřednictví portálu k předkládání žádostí agentury ECHA.

Portál agentura ECHA k předkládání žádostí ulehčuje postup předkládání žádostí, další informace o vnitrostátních systémech předkládání, poplatcích, kritériích přijetí a časových harmonogramech – jsou však v pravomoci každého členského státu.

Máte v podniku vypracován postup pro přidělování UFI kódů?

Pokud uvádíte na trh výrobky pro spotřebitelské a profesionální použití, povinnost uvádět UFI kódy na štítku se vás týká už od 1. ledna 2021!


Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?