Pravidla pro internetový prodej

CLPKlasifikace látekKlasifikace směsí

Ekotox Centers – poradenské služby pro chemický management – chemické látky, směsi, produkty, předměty.

Podpora při plnění legislativních požadavků pro online prodej (webshop) – informace pro spotřebitele – bezpečnostní listy, štítky – klasifikace a označování látek a směsí, ECHA notifikace, UFI kódy, registrace produktů v systému ECHA a v členských zemích EU a další služby pro plnění povinností výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů.

Kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 nebo nám napište e-mail   ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz/    
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Pravidla pro internetový prodej (webshop) chemických látek, směsí a biocidních přípravků

Online prodej je prodej prostřednictvím internetu, tedy prodej pomocí e-shopů, elektronických tržišť, a pomocí dalších nástrojů jako například prodej uvnitř aplikací a podobně.

Kromě dodržování všeobecných práv spotřebitele se prodejci musí řídit i požadavky evropské chemické legislativy. V případě prodeje nebezpečných chemických látek a směsí široké veřejnosti je povinností uvádět informace o nebezpečnosti a to tak, aby tyto informace byly k dispozici před vlastním zakoupením produktu a také pokud se jedná o reklamu.

Navíc v případě biocidních přípravků musí být zveřejněno přesné znění upozornění.

Bezpečnostní list v národním jazyce musí být dodán v případě prodeje nebezpečných látek a směsí společnostem a živnostníkům.

Požadavky nařízení CLP

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 se stalo účinným dne 20. ledna 2009 ve všech členských státech EU. Je známé pod zkratkou „CLP“.

Článek 48

Reklama

  1. Každá reklama na látku klasifikovanou jako nebezpečná musí uvádět příslušné třídy nebo kategorie nebezpečnosti.
  2. Každá reklama na směs klasifikovanou jako nebezpečná nebo spadající do oblasti působnosti čl. 25 odst. 6 (ve směsi je obsažena látka klasifikovaná jako nebezpečná a směs se označuje v souladu s částí 2 přílohy II), která umožňuje komukoliv ze široké veřejnosti uzavřít kupní smlouvu, aniž by předtím viděl štítek dané směsi, musí uvádět typ nebo typy nebezpečnosti označené na štítku.

 Povinnosti internetového prodejce

V případě možnosti nákupu nebezpečné chemické látky nebo směsi na internetu spotřebitelem je podle článku 48 nařízení CLP třeba uvést typ nebo typy nebezpečnosti označené na štítku.

Podle stanoviska ECHA v rámci odpovědi ID 0273 se mají v nabídce výrobku uvádět standardní věty o nebezpečnosti včetně doplňujících informací o nebezpečnosti (EUH-věty) podle článku 25 (6). Rovněž se doporučuje uvádět výstražný symbol nebezpečnosti a signální slovo.

Nepovažuje se za dostatečné, jestliže je informace o nebezpečnosti poskytnuta jen formou přiloženého bezpečnostního listu.

Za vyhovující se rovněž považuje uvedení obrázků štítku nebo všech údajů uvedených na originálním štítku, které jsou čitelné a obvykle obsahují všechny důležité informace, které jsou relevantní pro splnění povinností uvedených v článku 48 nařízení CLP.

Požadavky nařízení BPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání  biocidních přípravků na trh a jejich používání .

 Článek 72

Reklama

  1. Každá reklama na biocidní přípravek musí kromě souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 zahrnovat věty: „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“. Tyto věty musí být v rámci celé reklamy jasně rozlišitelné a čitelné.
  2.  Inzerenti mohou nahradit slovo „biocidy“ v předepsaných větách jednoznačným odkazem na inzerovaný typ přípravku.
  3. Reklamy na biocidní přípravky nesmějí informovat o přípravku způsobem, který je zavádějící z hlediska rizik přípravku pro zdraví lidí nebo zvířat nebo pro životní prostředí nebo z hlediska jeho účinnosti. V žádném případě nesmí reklama na biocidní přípravek obsahovat údaje „biocidní přípravek s nízkým rizikem“, „netoxický“, „neškodný“, „přírodní“, „šetrný k životnímu prostředí“, „šetrný ke zvířatům“ nebo jiné podobné údaje.       

V roce 2018 Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila výsledky předběžných kontrol internetového prodeje nebezpečných chemických látek a směsí, kdy více než 82% reklam nesplnilo legislativní požadavky:

https://echa.europa.eu/-/82-of-inspected-internet-advertisements-for-hazardous-chemicals-lack-required-warning

V roce 2020 budou probíhat inspekce v rámci 8. hlavního projektu Fóra pro dodržování evropské chemické legislativy. Projekt je zaměřen na kontrolu dodržování požadavků nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích při on-line prodeji nebezpečných látek, směsí, biocidních přípravků a produktů na trzích členských států EU a EEA.

https://ekotox.cz/news/prodej-on-line-kontrola-produktu-obsahujicich-nebezpecne-latky/