REACH registrace

Nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), nařízení EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a nařízení EU o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání (BPR) mají vliv na podnikání většiny společností v EU. Pokud si myslíte, že to není váš případ, nejste sami. Nedávné průzkumy a kontroly…