REACH registrace

Nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), nařízení EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a nařízení EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (BPR) mají vliv na podnikání většiny společností v EU. Pokud si myslíte, že to není váš případ, nejste sami.

REACH registrace – Ekotoxikologické centrum CZ Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH – příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace – IUCLID, Chesar, outsourcing …

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno

REACH registrace

REACH registrace po roce 2018 – povinnost předložit agentuře ECHA dokumenty, které prokazují, že s látkou je zacházeno během celého dodavatelského řetězce bezpečně a že je zajištěna ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Informace, které je nutno předložit, závisí na objemu látky, na její nebezpečných vlastnostech a na tom, zda se látka používá pouze jako meziprodukt při výrobě jiné látky za přísně kontrolovaných podmínek.

  1. krok – dotaz na ECHA (inquiry)

Společnosti, které mají v úmyslu registrovat chemickou látku na 1 tonu ročně, jsou povinny se u agentury ECHA informovat, zda již pro danou látku nebyla podána žádost o registraci. Pro předložení dotazu je potřebné připravit elektronickou dokumentaci. Při přípravě dotazu je třeba věnovat zvláštní pozornost informacím o identitě látky. Tyto informace by měly vyráběnou nebo dováženou látku jasně popisovat.

Potenciální žadatelé o registraci musí před předložením žádosti o registraci nebo zahájením jakýchkoliv zkoušek na obratlovcích vyčkat na vyhodnocení svého dotazu.

Agentura ECHA na základě identity látky stanoví, které společnosti předběžně registrovaly stejnou látku nebo se na ni informovaly. Tyto společnosti vzájemně zkontaktuje, aby mohly sdílet údaje za účelem předložení společné registrace. Agentura ECHA také společnosti předkládající dotaz poskytne seznam (podrobných) souhrnů studií, které má k dispozici.

  1. krok – REACH registrace

Registrace se předkládají ve formátu IUCLID pomocí nástroje REACH-IT. Ve většině případů je nutno uhradit registrační poplatek.

Registrační dokumentace obsahuje popis použití látky, její fyzikálně-chemické, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti a rovněž posouzení nebezpečnosti a rizik, v němž je uvedeno, jak jsou rizika, která představuje použití látky, kontrolována.

Registrace se vztahuje na látky

Každá látka vyžaduje vlastní registraci. Pokud nakládáte se směsmi látek, jako jsou detergenty či nátěry, či s předměty, z nichž se uvolňují látky, musíte registrovat jednotlivé látky, které jsou ve směsi nebo předmětu obsaženy.

Látky, které registrujete, musíte také označit a pojmenovat podle jednotných pravidel a kritérií, abyste mohli zjistit, zda jde o tytéž látky jako u jiných společností. V případě, že se jedná o totožné látky, musíte k registraci přistoupit společně.

Musíte provést registraci společně s jinými společnostmi

K registraci musíte shromáždit informace o látce, kterou hodláte registrovat, a sdílet je s dalšími společnostmi, které registrují tutéž látku. To platí zejména pro ekotoxikologické a toxikologické informace. Sdílením údajů zamezíte zbytečnému testování na zvířatech a snížíte náklady.

Budete se muset dohodnout, jaké informace pro danou látku předložíte, a registrovat ji společně, třebaže nikoli nezbytně současně. K navázání kontaktu s jinými žadateli o registraci vám pomohou postupy ECHA pro sdílení údajů (postup předběžné registrace a postup dotazování), kterými je nutno před registrací projít.


Reach registrace

Identifikace látky
Postup registrace
SIEF
CSA / CSR