Kontrola a sankce

REACH managementREACH + CLP screening
REACH a CLP AUDITChemický managementNásledný užívateľScénář expoziceZavádění systému REACH

Kontrola a sankce nařízení REACH

Kontrola a sankce REACH – Členské státy mají povinnost nahlašovat Evropské Komisi výsledky inspekcí nařízení REACH, monitorování a sankce do 1. června 2010 a potom pravidelně každých pět let.

 V České republice kontrolu a sankce upravuje Zákon 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a Zákon 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

§ 34 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (výběr)

(2)

Výrobce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že

a) vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi nebo předmětu bez registrace nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, nebo

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí neoznámí údaje o klasifikaci.

(3)

Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech uvede na trh na území České republiky

a) povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech nebo,

b) prací prostředek pro spotřebitele anebo detergent určený pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele.

(4)

Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) uvede na trh nebo používá látku bez povolení,

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o perzistentních organických znečišťují-

§ 34 odstavce 10 a 11 znějí:

(10)

Následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

a) nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace, nebo

b) neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných

1. v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty,
2. ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo
3. v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly poskytnuty.

(11)

Žadatel o registraci se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

a) neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace,

b) nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v bezpečnostních listech,

c) neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo ji neaktualizuje, nebo

d) neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, nebo je nepředloží Evropské agentuře pro chemické látky.

Podle jednotlivý správních deliktů jsou podle § 34 odst. 22 pokuty rozděleny do 4 pásem:

c) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 7 písm. a), odstavce 8, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 písm. b), odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 20 nebo 21,

d) do 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 11 písm. a) nebo d),

e) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. e) nebo f) nebo odstavce 19,

f) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), odstavce 3, odstavce 7 písm. b), odstavce 9, odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm. a), c) nebo d), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c).

Fórum pro výměnu informací o prosazování (fórum) je síť orgánů zodpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP a PIC v EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
Pro zajištění harmonizovaného přístupu k implementaci nařízení REACH mezi členskými státy nařízení REACH vyžaduje vytvoření „fóra pro výměnu informací o prosazování“, ve zkratce fórum (Forum for Exchange of information on Enforcement), které na svých zasedáních stanovuje základní pravidla a priority kontroly.

Nařízení REACH, CLP a PIC byla přijata s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou představovat chemické látky, a současně zvýšit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU. Koordinované a harmonizované prosazování těchto nařízení je jedním z klíčových faktorů jejich úspěšného uplatňování, což je jedním z hlavních cílů fóra.

Hlavní úlohy fóra jsou:

  • Rozšiřovat správní řízení a upozorňovat na problémy na úrovni Společenství
  • Navrhovat, koordinovat a hodnotit harmonizované projekty v oblasti prosazování a společných inspekcí
  • Koordinovat výměnu inspektorů
  • Identifikovat strategie a také nejvhodnější postupy prosazování
  • Rozvíjet pracovní metody a nástroje pro místní inspektory
  • Rozvíjet nástroje elektronické výměny informací
  • Zabezpečit úzkou spolupráci s průmyslem, zejména s ohledem na specifické potřeby malých a středních podniků a dalších zúčastněných stran, včetně příslušných mezinárodních organizací
  • Posuzování návrhů na omezování s cílem posouzení jejich proveditelnosti

… Kontrola a sankce REACH …